Direktor

Naloge direktorja

 • organizira in vodi delo in poslovanje Inštituta,
 • predstavlja in zastopa Inštitut,
 • odgovarja za zakonitost dela Inštituta,
 • pripravlja predloge za organe Inštituta in izvaja njihove sklepe,
 • daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem obračunu in sestavlja poslovna poročila,
 • v skladu z letnim poslovnim načrtom Inštituta odloča o porabi sredstev ter nabavi in prodaji osnovnih sredstev,
 • odloča o izdajanju publikacij Inštituta v okviru sredstev, predvidenih za ta namen z letnim poslovnim načrtom;
 • na podlagi programov organizira strokovno izobraževanje in izvajanje preizkusov strokovnih znanj, potrebnih za pridobitev strokovnih nazivov, ki jih podeljuje Inštitut;
 • ukrepa v primeru motenj v poslovanju,
 • sprejema ukrepe za preprečevanje nastanka škode,
 • odloča o zaposlitvi in sklepa pogodbe o zaposlitvi na podlagi programa o zaposlovanju,
 • odloča o razporejanju zaposlenih k določenim delom in nalogam,
 • izreka disciplinske ukrepe na prvi stopnji v skladu s predpisi o delovnih razmerjih,
 • sprejema akte in navodila v okviru svojih pristojnosti,
 • opravlja druge zadeve, za katere tako določa statut, akt o ustanovitvi Inštituta ali drug splošni akt Inštituta.

Direktor Slovenskega inštituta za revizijo je dr. Marjan Odar.