Razpis izobraževanja za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor

I. Pravna podlaga

Pravna podlaga za izobraževanje, način izvedbe in drugo v tej zvezi so določeni v

  • Pravilniku o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Ur.l. št. 50/15 in 79/15 v nadaljevanju Pravilnik) ter
  • Pravilih za opravljanje izpitov in zagovora zaključne naloge za izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor

II. Izobraževalni program

Državni notranji revizor

Izobraževanje za pridobitev naziva državni notranji revizor je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu opravlja kandidat izpite iz posameznih predmetov, v drugem pa predstavi in zagovarja zaključno nalogo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja.

Seznam predmetov iz programa ter nosilci izobraževanja po posameznih predmetih in njegovo trajanje. Pri posameznem predmetu so izvedena predavanja, konzultacije, priprava na izpit in dodatne vsebine.

Predmet Nosilec Ure
Zakonodaja na področju javnih financ Marija Arnuš 40
Računovodstvo in finančno poročanje v javnem sektorju Vesna Milanovič 40
Upravljanje s tveganji in notranje kontroliranje Milan Jagrič 40
Notranje revidiranje - uvod Tina Toman Pfajfar 40
Skupaj   160

Preizkušeni državni notranji revizor

Predmet Nosilec Ure
Notranje revidiranje - nadaljevanje Mag. Blanka Vezjak 40
Revizija postopkov poslovodenja Dr. Barbara Mörec 40
Vodenje notranjrevizijske službe Tina Toman Pfajfar 40
Skupaj   120

 

III. Pogoji za vpis

Državni notranji revizor
Kandidat, ki se želi vpisati v program izobraževanja za pridobitev naziva državni notranji revizor, mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.

Preizkušeni državni notranji revizor
Kandidat, ki se želi vpisati v program izobraževanja za pridobitev naziva preizkušeni državni notranji revizor, mora imeti naziv državni notranji revizor oziroma uspešno zaključeno izobraževanje za pridobitev naziva državni notranji revizor.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis

Državni notranji revizor
Kandidat za vpis v izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva državni notranji revizor navede fakulteto, na kateri je diplomiral, pridobljen strokovni naziv in stopnjo izobrazbe ter priloži kopijo fakultetne diplome.

Preizkušeni državni notranji revizor
Kandidat, ki se želi vpisati v program izobraževanja za pridobitev naziva preizkušeni državni notranji revizor, mora izkazati, da je uspešno zaključil program izobraževanja za pridobitev naziva državni notranji revizor.

IV. Predavanja

Predavanja se bodo predvidoma za naziv državni notranji revizor začela predvidoma marca 2024, za naziv preizkušeni državni notranji revizor pa oktobra 2023. Izobraževanje bomo organizirali, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov.

Kandidate, sprejete v izobraževanje, bomo o začetku in kraju predavanj pravočasno obvestili.

Predavanja bodo praviloma ob četrtkih in petkih popoldne in sobotah dopoldne, preostale vsebine, pa tudi druge dni v tednu.

V. Izpiti

Izpite urejajo Pravila za opravljanje izpitov in zagovora zaključne naloge za izobraževanje za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor.

Kandidatu Slovenski inštitut za revizijo na podlagi potrdila CEF (Center za razvoj financ) prizna opravljene izpite, ki jih je opravil pri izobraževanju za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor pri tej instituciji.

Skladno z drugim odstavkom 2. člena Pravilnika, kandidat, ki je pridobil naziv državni revizor v skladu z zakonom, ki ureja Računsko sodišče, opravi le dodatni izpit iz predmeta Notranje revidiranje – uvod in pripravi ter zagovarja zaključno nalogo.

VI. Cene

Šolnina za izobraževanje znaša, brez vračunanega 22-odstotnega davka na dodano vrednost, za naziv:

  • državni notranji revizor 2.732,00 € in
  • preizkušeni državni notranji revizor 2.100,00 €.

Vanjo so všteti stroški izobraževanja, opravljanje izpitov na dveh izpitnih rokih, zagovor zaključne naloge ter dostop do gradiva na zaprtem delu SIS portala Inštituta.

Ponavljanje preizkusa znanja (izpita) za kandidata, ki izpita ni opravil niti v drugem poizkusu, se zaračuna 40,00 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. Za vsako ponavljanje zagovora zaključne naloge se zaračuna 360,00 €, v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. Vpis na posamezni predmet izobraževanja (ki obsega izvedbo

zobraževanja po programu za posamezni predmet, literaturo ter dvakratno izvedbo preizkusa znanja (izpita)) se zaračuna 483,00 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost.

Izvajalec bo izstavil račun za vsakega kandidata oz. pošiljatelja kandidata posebej, v dveh delih, in sicer za polovico zneska ob vpisu, preostanek pa na dan prvega roka za opravljanje preizkusa znanja drugega predmeta po urniku. Rok plačila je 30 (trideset) dni od prejema računa.

Če se kandidat izpiše iz izobraževanja v roku dveh mesecev po začetku izobraževanja, je upravičen do vračila 70 % plačane šolnine, če se iz izobraževanja izpiše do konca predavanj, pa je upravičen do vračila 20 % plačane šolnine. Pristojbino za ponovni zagovor je treba poravnati pred opravljanjem ponovnega zagovora.

VII. Način vpisa

Kandidati se vpišejo v izobraževanje po sledečem postopku:

  • Registrirajo se v študentski informacijski sistem SIS. Ob registraciji obvezno izpolnijo vsa vnosna polja.
  • Na seznamu izobraževanj najdejo izobraževanje, na katerega se želijo prijaviti.
  • S klikom na gumb Prijava na izobraževanje vnesejo podatke o plačniku in oddajo prijavnico.
  • Prijavnico natisnejo, podpišejo in skenirajo. Podpisano prijavnico skupaj z ostalimi zahtevanimi dokumenti oddajo s klikom na gumb "Dodaj priponke".

O sprejemu bodo kandidati pisno obveščeni.

Kandidati se v izobraževanje za državnega notranjega revizorja lahko prijavijo do 6. novembra 2023, za preizkušenega državnega notranjega revizorja pa do 1. septembra 2023.

Dodatne informacije dobite na Slovenskem inštitutu za revizijo. Pokličete nas lahko po telefonu 01 568 55 54 ali nam pišete na info@si-revizija.si.