Razpis izobraževanja za pooblaščeni revizor - trajnostno poročanje in dajanje zagotovil o trajnostnosti

I. Pravna podlaga

Direktiva (EU) 2022/2464 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2022 (v nadaljevanju: CSRD) je bila sprejeta za zagotovitev ustreznega poročanja o trajnostnosti velikih gospodarskih subjektov, hkrati pa določa tudi, kako zagotovila o trajnostnosti dajejo revizijske družbe in v njihovem imenu pooblaščeni revizorji.

Prenos CSRD-ja v naš pravni red je predviden s spremembami Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o revidiranju (v nadaljevanju: ZRev-2), ki bosta predvidoma sprejeta v drugi polovici letošnjega leta. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, odgovorna za ustrezno in kakovostno organizacijo in izvedbo izobraževanja, je za zagotovitev ustrezne in pravočasne pridobitve znanj s področja trajnostnega poročanja in dajanja zagotovil o trajnostnosti (v nadaljevanju: potrebna znanja) že vnaprej podala okvir pravil za pridobitev dovoljenja za dajanje zagotovil o trajnostnosti.

II. Izobraževalni program

Izobraževanje je sestavljeno iz 20 modulov.

  Ime modula Število ur
1. Pravna regulativa, povezana s področjem ESG-ja 2
2. ESRS 1 in ESRS 2 2,5
3. Okoljski standardi ESRS 2,5
4. Kako prepoznati in oceniti tveganja podnebnih sprememb – vsebinska predstavitev 4
5. ESRS E1 – Podnebne spremembe 4
6. ESRS E2 – Onesnaževanje 2
7. Voda in vodni viri – vsebinska predstavitev* 2
8. ESRS E3 – Voda in vodni viri 3
9. ESRS E4 – Biotska raznovrstnost in ekosistemi 3
10. Poraba virov in krožno gospodarstvo – vsebinska predstavitev* 2
11. ESRS E5 – Poraba virov in krožno gospodarstvo 2
12. Družbeni in upravljavski standardi ESRS 2,5
13. Delovnopravna zakonodaja – vsebinska predstavitev 6
14. ESRS S1 – Lastna delovna sila 3
15. ESRS S2 – Delavci v vrednostni verigi 3
16. ESRS S3 – Prizadete skupnosti** 3
17. ESRS S4 – Potrošniki in končni uporabniki** 3
18. ESRS G1 – Poslovno ravnanje 6
19. Priprava letnega poročila v zvezi s trajnostnostjo – delavnica* 6
20. Standardi dajanja zagotovil v zvezi s trajnostnostjo* 4
  Skupaj: 65,5

III. Pogoji za vpis

V izobraževanje se lahko vpišejo pooblaščeni revizorji, ki so imeli dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja na dan 1. januarja 2024, in osebe, ki so bile 1. januarja 2024 v postopku pridobivanja dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.

IV. Predavanja

Predavanja bodo predvidoma v naslednjih terminih.

  Ime modula 1. izvedba
2024
2. izvedba
2024
3. izvedba
2025
1. Pravna regulativa, povezana s področjem ESG-ja 5. april 9. septmeber 7. april
2. ESRS 1 in ESRS 2 8. april 10. september 9. april
3. Okoljski standardi ESRS 15. april 19. september 14. april
4. Kako prepoznati in oceniti tveganja podnebnih sprememb – vsebinska predstavitev 24. april 18. september 21. april
5. ESRS E1 – Podnebne spremembe 6. maj 23. september 7. maj
6. ESRS E2 – Onesnaževanje 13. maj 30. september 12. maj
7. Voda in vodni viri – vsebinska predstavitev* 20. maj 7. oktober 19. maj
8. ESRS E3 – Voda in vodni viri 20. maj 7. oktober 19. maj
9. ESRS E4 – Biotska raznovrstnost in ekosistemi 13. maj 30. september 12. maj
10. Poraba virov in krožno gospodarstvo – vsebinska predstavitev* 27. maj 14. oktober 26. maj
11. ESRS E5 – Poraba virov in krožno gospodarstvo 27. maj 14. oktober 26. maj
12. Družbeni in upravljavski standardi ESRS 31. maj 21. oktober 28. maj
13. Delovnopravna zakonodaja – vsebinska predstavitev 3. junij 23. oktober 2. junij
14. ESRS S1 – Lastna delovna sila 10. junij 6. november 9. junij
15. ESRS S2 – Delavci v vrednostni verigi 13. junij 11. november 12. junij
16. ESRS S3 – Prizadete skupnosti** 17. junij 18. november 16. junij
17. ESRS S4 – Potrošniki in končni uporabniki** 20. junij 25. november 19. junij
18. ESRS G1 – Poslovno ravnanje 16. september 2. december 15. september
19. Priprava letnega poročila v zvezi s trajnostnostjo – delavnica* 23. september 9. december 22. september
20. Standardi dajanja zagotovil v zvezi s trajnostnostjo* Ko bodo sprejeti standardi 16. december 29. september

V. Cena

Šolnina za izobraževanje znaša 1.441,00 € (brez vračunanega 22-odstotnega davka na dodano vrednost).

Vanjo so všteti stroški predavanj celotnega izobraževanja (65,5 ure), ponovno poslušanje predavanj po lastnem izboru v trajanju 15 ur in študijska literatura.

Stroške izobraževanja morajo kandidati plačati deset dni po izdaji predračuna. Če se kandidat izpiše iz izobraževanja do konca tretjega modula, je upravičen do vračila 70 % plačane šolnine.

VI. Način vpisa

Kandidati se vpišejo v izobraževanje po sledečem postopku:

  • Prijavijo se v sistem SIS.
  • Na seznamu izobraževanj najdejo izobraževanje – Dajanje zagotovil o trajnostnosti.
  • S klikom na gumb Prijava na izobraževanje vnesejo podatke o plačniku in oddajo prijavnico.
  • Prijavnico natisnejo, podpišejo in skenirajo. Podpisano prijavnico oddajo s klikom na gumb "Dodaj priponke".

O sprejemu bodo kandidati pisno obveščeni.

Kandidati se lahko za jesensko izvedbo izobraževanja prijavijo do 4. septembra 2024.

Dodatne informacije dobite na Slovenskem inštitutu za revizijo. Pokličete nas lahko po telefonu 01 568 55 54 ali nam pišete na info@si-revizija.si.