Razpis izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja

I. Pravna podlaga

Pravna podlaga za izobraževanje, način izvedbe in drugo v tej zvezi so določeni v

  • Pravilniku o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju (Ur.l. št. 44/19),
  • Pravilniku o opravljanju izpitov ter pripravi in zagovoru zaključne naloge za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in
  • Pravilniku o preizkusu znanj za zakonite revizorje in revizorje tretjih držav.

II. Izpitna komisija

Strokovna komisija Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je 12. 7. 2023 imenovala izpitno komisijo v sestavi:

dr. Borut Bratina,
Mateja Cimerman,
Dušan Hartman,
ddr. Timotej Jagrič,
dr. Boštjan Kežmah,
Helena Kobal,
dr. Barbara Mörec,
dr. Marjan Odar,
dr. Jerneja Prostor,
dr. Darja Senčur Peček,
Katarina Sitar Šuštar,
mag. Mitja Skitek,
Janez Uranič,
dr. Aljoša Velantinčič,
Mateja Vrankar,
dr. Renato Vrenčur in
Domagoj Vuković.

III. Izobraževalni program

Izobraževanje je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu opravlja kandidat izpite iz posameznih predmetov, v drugem pa predstavi in zagovarja zaključno nalogo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja.

Prvi del izobraževanja zajema

Predmet

Nosilec

Ure

Civilno pravo in gospodarske pogodbe

dr. Renato Vrenčur

8

Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij

dr. Borut Bratina

16

Davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb

Jurij Meze

20

Delovno in socialno pravo / stečajno pravo in postopki zaradi insolventnosti

dr. Darja Senčur Peček in mag. Jerneja Prostor

12

Informacijske tehnologije in računalniške ureditve

dr. Boštjan Kežmah

10

Mednarodni kodeks poklicne etike za računovodske strokovnjake s standardi neodvisnosti

Mateja Cimerman

12

Finančna matematika in statistične metode

ddr. Timotej Jagrič

6

Mednarodni računovodski standardi

dr. Robert Horvat

20

Poslovne finance in finančno analiziranje

dr. Aljoša Valentinčič

12

Pravila revidiranja in revizorjevo poročanje

Mag. Mitja Skitek

30

Računovodenje in slovenski računovodski standardi

dr. Robert Horvat

20

Računovodsko proučevanje (stroškovno računovodstvo in poslovodno računovodstvo)

dr. Barbara Mörec

12

Sestavljanje in revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov

Dušan Hartman

12

Skupaj

 

190

Pogoj za pristop k izpitu iz Pravil revidiranja in revizorjevo poročanje so opravljeni in pozitivno ocenjeni pisni izdelki študijskih primerov. Zagovor zaključne naloge v drugem delu izobraževanja, se opravlja pred posebno komisijo, ki je sestavljena iz treh članov imenovanih izmed članov izpitne komisije.

IV. Pogoji za vpis

Kandidat, ki se želi vpisati v program izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, mora imeti najmanj raven izobrazbe pridobljene po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe po študijskih programih druge stopnje ali je v vpisan v tako izobraževanje.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis
Kandidat navede fakulteto, na kateri je diplomiral, pridobljen strokovni naziv in stopnjo izobrazbe ter priloži kopijo fakultetne diplome.

V. Predavanja

Predavanja se bodo začela v začetku leta 2024.

Kandidate, sprejete v izobraževanje, bomo o začetku in kraju predavanj pravočasno obvestili.

Predavanja bodo praviloma ob četrtkih in petkih popoldne ter sobotah dopoldne. V posameznih primerih tudi ob petkih dopoldne in izjemoma druge dni v tednu popoldne.

VI. Izpiti

Opravljanje izpitov ureja Pravilnik o opravljanju izpitov ter pripravi in zagovoru zaključnega naloge za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.
Na podlagi 13. člena Pravilnika o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju je kandidat lahko oproščen opravljanja izpita iz (dela) predmeta na podlagi izpita, ki ga je opravil na izobraževanju za pridobitev drugih dovoljenj ali pri izobraževanju za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja v drugi državi članici, če njegova vsebina ustreza predmetniku in je upoštevano načelo vzajemnosti.

Kandidat uveljavlja oprostitev opravljanja izpita na posebnem obrazcu, na katerega vpiše
• program v katerem je izpit opravljal
• naziv izpita,
• vsebino izpita,
• datum, ko ga je opravil in
• oceno.

O oprostitvi izpita odloča strokovna komisija Agencije za javni nadzor nad revidiranjem s sklepom.

Kandidat lahko k zagovoru zaključne naloge pristopi, potem, ko predloži potrdilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, da je opravil vsaj eno leto praktičnega usposabljanja.

VII. Cene

Šolnina za izobraževanje znaša, brez vračunanega 22-odstotnega davka na dodano vrednost, 4.490,00 €.

Vanjo so všteti stroški izobraževanja z izpiti in zagovorom zaključne naloge ter dostop do gradiva v aplikaciji SIS.

Kandidatom, ki so (delno) oproščeni opravljanja izpitov v okviru izobraževanja, se šolnina sorazmerno zmanjša le v primeru, da so vložili zahtevek za oprostitev opravljanja izpita ob vpisu v izobraževanje; v nasprotnem primeru se jim že plačana šolnina ne vrača.

Za vsako ponavljanje izpita se zaračuna 60,50 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. Za vsako ponavljanje zagovora zaključne naloge se zaračuna 880,00 €, v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost.

Stroške izobraževanja morajo kandidati plačati deset dni po izdaji predračuna. Če se kandidat izpiše iz izobraževanja v roku dveh mesecev po začetku izobraževanja, je upravičen do vračila
70 % plačane šolnine, če se iz izobraževanja izpiše do konca predavanj, pa je upravičen do vračila 20 % plačane šolnine. Pristojbino za ponovni zagovor je treba poravnati pred opravljanjem ponovnega zagovora.

VIII. Način vpisa

Kandidati se vpišejo v izobraževanje po sledečem postopku:

  • Registrirajo se v študentski informacijski sistem SIS. Ob registraciji obvezno izpolnijo vsa vnosna polja.
  • Na seznamu izobraževanj najdejo izobraževanje, na katerega se želijo prijaviti.
  • S klikom na gumb Prijava na izobraževanje vnesejo podatke o plačniku in oddajo prijavnico.
  • Prijavnico natisnejo, podpišejo in skenirajo. Podpisano prijavnico skupaj z ostalimi zahtevanimi dokumenti oddajo s klikom na gumb "Dodaj priponke".

O sprejemu bodo kandidati pisno obveščeni.

Kandidati se za izobraževanje lahko prijavijo do 6. novembra 2023.

Dodatne informacije dobite na Slovenskem inštitutu za revizijo. Pokličete nas lahko po telefonu 01 568 55 54 ali nam pišete na info@si-revizija.si.