Razpis izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme

I. Pravna podlaga

Pravna podlaga za izobraževanje, način izvedbe in drugo v tej zvezi so določeni v

 • Zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18),
 • Statutu Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19, odslej Statut) ter
 • Pravilniku o pridobitvi potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme (odslej Pravilnik).

II. Izpitna komisija

Strokovni svet Inštituta je na 268. seji 19. 6. 2023 imenoval v izpitno komisijo

dr. Boruta Bratino,
Matejo Cimerman
Matjaža Cirarja,
mag. Ivana Kebriča,
ddr. Timoteja Jagriča,
dr. Sama Javornika,
Primoža Povšeta,
mag. Karin Lušnic,
mag. Petro Nagode Zupančič,
dr. Marjana Odarja,
dr. Igorja Pšundra,
Jerneja Samca,
Slavka Stošickega,
Ludvika Turina,
Željka Markana,
dr. Renata Vrenčurja in
dr. Dušana Zupančiča.

III. Izobraževalni program

Izobraževanje je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu opravlja kandidat izpite iz posameznih predmetov, v drugem pa predstavi in zagovarja zaključno delo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja.

Prvi del izobraževanja zajema

Predmet Nosilec Ure
Finančna matematika in statistične metode ddr. Timotej Jagrič  6
Gospodarske pogodbe in civilno pravo dr. Renato Vrenčur 8
Načini in metode ocenjevanja vrednosti premičnin Slavko Stošicki 33
Osnove ocenjevanja vrednosti strojev in opreme Slavko Stošicki 25
Osnovna pravna znanja dr. Borut Bratina 8
Osnove poslovnih financ dr. Aljoša Valentinčič 10
Poročanje o oceni vrednosti Matjaž Cirar 6
Računovodenje in davki Mihael Kranjc 12
Standardi ocenjevanja vrednosti mag. Karin Lušnic 14
Skupaj   122

V drugem delu kandidat pred izpitno komisijo predstavi in zagovarja zaključno delo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja.

IV. Pogoji za vpis

K izobraževanju za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje tele pogoje:

 1. da je zaključil najmanj študijski program druge stopnje po zakonu, ki ureja visoko šolstvo oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo;
 2. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju, ki zahteva strokovno znanje, potrebno za ocenjevanje nalog ocenjevanja vrednosti strojev in opreme;
 3. da ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
 4. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz uradne evidence.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis

Izobrazba
Kandidat za vpis v izobraževanje navede v prijavnici fakulteto, na kateri je diplomiral, vpiše strokovni naziv in stopnjo izobrazbe, ki jo je pridobil, ter priloži kopijo ustrezne diplome.

Delovne izkušnje
Kandidat za vpis v izobraževanje v prilogi k vpisnici opiše delovne izkušnje. Navede tudi organizacijo, v kateri si je delovne izkušnje pridobil, in področje, na katerem si jih je pridobil.

V. Predavanja

Predavanja se bodo predvidoma začela v začetku leta 2024. Izobraževanje bomo organizirali, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.

Kandidate, sprejete v izobraževanje, bomo o začetku in kraju predavanj pravočasno obvestili.

Predavanja bodo praviloma ob četrtkih in petkih popoldne ter sobotah dopoldne. V posameznih primerih tudi ob petkih dopoldne in izjemoma druge dni v tednu popoldne.

VI. Izpiti

Izpite ureja Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

Kandidat je lahko oproščen opravljanja izpita iz (dela) predmeta na podlagi izpita, ki ga je opravil na izobraževanju pri Inštitutu ali pri Ameriškem združenju ocenjevalcev (American Society of Appraisers), če njegova vsebina ustreza predmetniku iz tega pravilnika.

Kandidat uveljavlja oprostitev opravljanja izpita na posebnem obrazcu, na katerega vpiše

 • naziv izpita,
 • ime organizacije, pri kateri je opravil izpit,
 • datum, ko ga je opravil,
 • oceno.

Kandidat mora k izpitom, ki jih uveljavlja kot opravljene, priložiti tudi potrdilo o opravljenem izpitu in vsebino izpitov.

VII. Cene

Svet Inštituta je določil, da je cena izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme 3.198,00 €; v ceno ni vračunan davek na dodano vrednost.

Vanjo so všteti stroški izobraževanja z izpiti in zagovorom zaključnega dela ter dostop do gradiva na zaprtem delu spletne strani Inštituta.

Kandidatom, ki so (delno) oproščeni opravljanja izpitov v okviru izobraževa¬nja, se šolnina sorazmerno zniža le v primeru, da so vložili zahtevek za oprostitev opravljanja izpita ob vpisu v izobraževanje; v nasprotnem primeru se jim že plačana šolnina ne vrača.

Stroške izobraževanja morajo kandidati plačati deset dni po izdaji predračuna. Če se kandidat izpiše iz izobraževanja v roku dveh mesecev po začetku izobraževanja, je upravičen do vračila 70 % plačane šolnine, če se iz izobraževanja izpiše do konca predavanj, pa je upravičen do vračila 20 % plačane šolnine.

Za vsako ponavljanje izpita se zaračuna 60,50 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. Za vsako ponavljanje zagovora zaključne naloge se zaračuna 880,00 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. Pristojbino za ponovni zagovor je treba poravnati pred opravljanjem ponovnega zagovora.

VIII. Način vpisa

Kandidati se vpišejo v izobraževanje po sledečem postopku:

 • Registrirajo se v študentski informacijski sistem SIS. Ob registraciji obvezno izpolnijo vsa vnosna polja.
 • Na seznamu izobraževanj najdejo izobraževanje, na katerega se želijo prijaviti.
 • S klikom na gumb Prijava na izobraževanje vnesejo podatke o plačniku in oddajo prijavnico.
 • Prijavnico natisnejo, podpišejo in skenirajo. Podpisano prijavnico skupaj z ostalimi zahtevanimi dokumenti oddajo s klikom na gumb "Dodaj priponke".

O sprejemu bodo kandidati pisno obveščeni.

Kandidati se za izobraževanje lahko prijavijo do 6. novembra 2023.

Dodatne informacije dobite na Slovenskem inštitutu za revizijo. Pokličete nas lahko po telefonu 01 568 55 54 ali nam pišete na info@si-revizija.si.