Razpis izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin

I. Pravna podlaga

Pravna podlaga za izobraževanje, način izvedbe in drugo v tej zvezi so določeni v

 • Zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18),
 • Statutu Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) in
 • Pravilniku o pridobitvi potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin (odslej Pravilnik).

II. Izpitna komisija

Strokovni svet Inštituta je na seji 19. 6. 2023 imenoval v izpitno komisijo

Andrejo Borštnar,
dr. Boruta Bratino,
Matejo Cimerman,
Grego Hojnika,
Janeza Hribarja,
ddr. Timoteja Jagriča,
dr. Sama Javornika,
mag. Ivana Kebriča,
Jureta Kerna,
Mihe Kranjca,
Janeza Kratnarja,
Sašo Žižek,
Jerneja Šturma,
mag. Karin Lušnic,
mag. Petro Nagode Zupančič,
dr. Marjana Odarja,
mag. Žarka Povšeta,
dr. Igorja Pšundra,
dr. Renata Vrenčurja in
dr. Dušana Zupančiča.

III. Izobraževalni program

Izobraževanje je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu opravlja kandidat izpite iz posameznih predmetov, v drugem pa predstavi in zagovarja zaključno delo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja.

Prvi del izobraževanja zajema

Predmet Nosilec Ure
Ekonomika trga nepremičnin dr. Igor Pšunder 12
Finančna matematika in statistične metode ddr. Timotej Jagrič 6
Gospodarske pogodbe in civilno pravo dr. Renato Vrenčur 6
Identifikacija predmeta ocenjevanja vrednosti Andreja Borštnar 11
Izdelava ocene nepremičnin na izbranem primeru Grega Hojnik 4
Načini in metode ocenjevanja vrednosti nepremičnin dr. Igor Pšunder 36
Osnove poslovnih financ dr. Aljoša Valentinčič 10
Osnovna pravna znanja dr. Borut Bratina 8
Posebnosti pri nepremičninah in ocenjevanje vrednosti za posebne namene dr. Dušan Zupančič 20
Računovodenje in davki Mihael Kranjc 12
Standardi ocenjevanja vrednosti mag. Karin Lušnic 14
Vrednotenje zemljišč in analiza najgospodarnejše uporabe Janez Kratnar 18
Skupaj   157

V drugem delu kandidat pred izpitno komisijo predstavi in zagovarja zaključno delo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja.

IV. Pogoji za vpis

K izobraževanju za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje tele pogoje:

 1. da je zaključil najmanj študijski program druge stopnje po zakonu, ki ureja visoko šolstvo oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo;
 2. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju, ki zahteva strokovno znanje, potrebno za opravljanje nalog ocenjevanja vrednosti nepremičnin;
 3. da ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
 4. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz uradne evidence.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis

Izobrazba
Kandidat za vpis v izobraževanje navede v prijavnici fakulteto, na kateri je diplomiral, vpiše strokovni naziv in stopnjo izobrazbe, ki jo je pridobil, ter priloži kopijo ustrezne diplome.

Delovne izkušnje
Kandidat za vpis v izobraževanje v prilogi k vpisnici opiše delovne izkušnje. Navede tudi organizacijo, v kateri si je delovne izkušnje pridobil, in področje, na katerem si jih je pridobil.

V. Predavanja

Predavanja se bodo predvidoma začela v začetku leta 2024. Izobraževanje bomo organizirali, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.

Kandidate, sprejete v izobraževanje, bomo o začetku in kraju predavanj pravočasno obvestili.

Predavanja bodo praviloma ob četrtkih in petkih popoldne ter sobotah dopoldne. V posameznih primerih tudi ob petkih dopoldne in izjemoma druge dni v tednu popoldne.

VI. Izpiti

Izpite ureja Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

Kandidat je lahko oproščen opravljanja izpita iz (dela) predmeta na podlagi izpita, ki ga je opravil na izobraževanju pri Inštitutu ali pri Ameriškem združenju ocenjevalcev (American Society of Appraisers), če njegova vsebina ustreza predmetniku iz tega pravilnika.

Kandidat uveljavlja oprostitev opravljanja izpita na posebnem obrazcu, na katerega vpiše

 • naziv izpita,
 • ime organizacije, pri kateri je opravil izpit,
 • datum, ko ga je opravil,
 • oceno.

Kandidat mora k izpitom, ki jih uveljavlja kot opravljene, priložiti tudi potrdilo o opravljenem izpitu in vsebino izpitov.

VII. Cene

Svet Inštituta je določil, da je cena izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin 3.863,00 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost.

Vanjo so všteti stroški izobraževanja z izpiti in zagovorom zaključnega dela ter dostop do gradiva na zaprtem delu spletne strani Inštituta.

Kandidatom, ki so (delno) oproščeni opravljanja izpitov v okviru izobraževanja, se šolnina sorazmerno zniža le v primeru, da so vložili zahtevek za oprostitev opravljanja izpita ob vpisu v izobraževanje; v nasprotnem primeru se jim že plačana šolnina ne vrača.

Stroške izobraževanja morajo kandidati plačati deset dni po izdaji predračuna. Če se kandidat izpiše iz izobraževanja v roku dveh mesecev po začetku izobraževanja, je upravičen do vračila 70 % plačane šolnine, če se iz izobraževanja izpiše do konca predavanj, pa je upravičen do vračila 20 % plačane šolnine.

Za vsako ponavljanje izpita se zaračuna 60,50 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. Za vsako ponavljanje zagovora zaključne naloge se zaračuna 880,00 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. Pristojbino za ponovni zagovor je treba poravnati pred opravljanjem ponovnega zagovora.

VIII. Način vpisa

Kandidati se vpišejo v izobraževanje po sledečem postopku:

 • Registrirajo se v študentski informacijski sistem SIS. Ob registraciji obvezno izpolnijo vsa vnosna polja.
 • Na seznamu izobraževanj najdejo izobraževanje, na katerega se želijo prijaviti.
 • S klikom na gumb Prijava na izobraževanje vnesejo podatke o plačniku in oddajo prijavnico.
 • Prijavnico natisnejo, podpišejo in skenirajo. Podpisano prijavnico skupaj z ostalimi zahtevanimi dokumenti oddajo s klikom na gumb "Dodaj priponke".

O sprejemu bodo kandidati pisno obveščeni.

Kandidati se za izobraževanje lahko prijavijo do 6. novembra 2023.

Dodatne informacije dobite na Slovenskem inštitutu za revizijo. Pokličete nas lahko po telefonu 01 568 55 54 ali nam pišete na info@si-revizija.si.