Sestanki odbora

21.12.2020

2. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje so

• Sprejme se program dela za leto 2021, ki se pošlje v potrditev strokovnemu svetu Inštituta.
• Članom pošljemo vprašalnik s pomočjo katerega skušamo pridobiti predloge tem za strokovne rešitve za revijo SIR*IUS in seminarje, delavnice, strokovna srečanja in konferenco.
• Odbor je pričel s pripravo programa 24. letne konference notranjih revizorjev.

10.12.2020

1. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje so
• Konstituira se odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev v sestavi mag. Petra Finžgar, mag. Andreja Istenič, Jasmina Mandžuka Darja Podobnik, mag. Blanka Vezjak.
• Za predsednico odbora je odbor soglasno imenoval Jasmino Mandžuka.
• Na prihodnji seji se sprejme Program dela za leto 2021 po projektih.

16.9.2020

31. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje so

• Odbor je pripravil prenovo Navodil za izdelavo zaključnega dela za pridobitev naziva preizkušeni notranji revizor.
• Odbor nadaljuje sodelovanje z UNP in se dogovarja o možnosti prehodov med nazivi.
• Odbor nadaljuje sodelovanje z IIA Slovenija
• Ažurira se seznam Zakonodaje in predpisov, ki urejajo področje notranjega revidiranja, objavljen v okviru prve ravni Hierarhije na spletni strani.
• Odbor je pripravil nabor seminarjev in delavnic ter strokovnih srečanj za 2021.
• Odbor je potrdila dva članka za Iz prakse za prakso za SIR IUS 5 in SIR IUS 6.
• Strokovnemu svetu odbor sekcije PNR predlaga, da na tretjo raven Hierarhije pravil notranjega revidiranja uvrsti Effective Internal Auditing in the Public Sector, A good practice guide, Bruce Turner AM abd Stephen Horne, First Edition, March 2020.

30.6.2020

30. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje so
• Septembra nadaljujemo z organizacijo strokovnih srečanj.
• Predstavitev in mnenje o knjigi Performance Auditing, ki jo je pripravila Mojca Podbregar Ferjančič, se objavi v rubriki Novosti in obvestila v SIR*IUS 4/2020.
• Sprejme se program 23. letne konference notranjih revizorjev, ki bo organizirana 26. in 27. novembra 2020 v Laškem.
• Strokovnemu svetu odbor sekcije PNR predlaga, da na tretjo raven Hierarhije pravil notranjega revidiranja uvrsti:
  • Impact of COVID-19 on internal auditors in the insurance sector (ECIIA) in
  • COSO Risk appetite – Critical to success.

20.5.2020

29. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje so
• Seminar Svetovanje pri notranjem revidiranju 18. 6. 2020 se izvede kot webinar.
• 26. 6. 2020 organiziramo strokovno srečanje Notranji revizor med »korono krizo« in po njej.
• Sprejme se strokovna rešitev Uporaba naziva preizkušeni notranji revizor, predlog katere je pripravila Barbara Prelec. Strokovna rešitev se objavil v
SIR*IUS 3/2020.
• Pripravi se čistopis programa konference.

6.4.2020

Odbor je aktiven tudi v času karantene, tako smo 18. 3. izvedli korespondenčno sejo, na kateri smo pregledali najbolj nujne zadeve:
• potrdili prenovo objave dokumentov na spletni strani v rubriki Pravila stroke (3. raven Hierarhije pravil),
• potrdili program letne konference, ki bo 26. in 27. novembra v Laškem,
• sprejeli strokovno rešitev Sodelovanje notranje revizije z drugo linijo obrambe organizacije, predlog katere je pripravila Lea Stopar, ki bo objavljen v SIR*IUS 2/2020,
• sprejeli program dela za leto 2020.

15.1.2020

27. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje so

• Pripravi se predlog prenovljenega zavihka Pravila stroke na spletni strani.
• Določijo se pisci predlogov strokovnih rešitev za prihodnje tri številke revije SIR*IUS.
• Do prihodnje seje zbiramo predloge tem za konferenco.

11.12.2019

26. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje so

• Sprejme se načrt seminarjev in delavnic za leto 2020
• Odbor PNR v letu 2020 organizira strokovno srečanje o sodelovanju notranjega revizorja z revizorjem informacijskih sistemov.
• Odbor sekcije PNR predlaga strokovnemu svetu, da strokovne rešitve, ki jih sprejema odbor in so objavljene v rubriki Iz prakse za prakso v reviji SIR*IUS, uvrsti na 3. raven Hierarhije pod točko b. Splošno sprejeta strokovna pravila (načela, standardi in drugo) o notranjem revidiranju v praksi.
• Strokovna rešitev Izjava o neodvisnosti notranje revizije in nepristranosti notranjih revizorjev se objavi v SIR*IUS 1/2020.
• Konferenca notranjih revizorjev bo 26. in 27. 11. 2020 v Laškem.
• Pred novim letom pošljem notranjih revizorjem obvestilo z novostmi.

9.10.2019

25. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje so

• Sprememba predmetnika izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor se pošlje v sprejem strokovnemu svetu.
• V letu 2020 organiziramo 6 seminarjev (celodnevnih in poldnevnih) s področja notranje revizije. K posredovanju predlogov pozovemo tudi preizkušene notranje revizorje.
• Novembra organiziramo strokovno srečanje, ki ga bosta izvedla Daniel Zdolšek in Jasmina Mandžuka.
• V SIR*IUS 6 se v rubriki Iz prakse za prakso objavi strokovna rešitev Vloga notranjega revizorja pri obvladovanju tveganja prevar v organizaciji, predlog katere je pripravila Cvetka Tomc.

12.6.2019

24. seja odbora sekcije preizkušenih notranih revizorjev

• Odbor je pripravil končni predlog sprememb predmetnika izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor in ga posredoval strokovnemu svetu v sprejem.
• Strokovna rešitev Sodelovanje notranjega revizorja in revizorja računovodskih izkazov se objavi v SIR*IUS 4/2019. Strokovno rešitev je obravnaval in nanjo podal pripombe še revizijski svet.
• Strokovna rešitev Notranje revidiranje upravljanja organizacij se objavi v SIR*IUS 4/2019.
• Strokovna rešitev Vključevanje notranjega revizorja v delovne skupine v organizaciji javnega sektorja, h kateri je svoje pripombe dal Urad za nadzor proračuna, se objavi v SIR*IUS 5/2019.

8.5.2019

23. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Odbor ni sprejel pomembnejših sklepov, se je pa seznanil s potekom aktivnosti v zvezi z organizacijo seminarjev, delavnic in konference.

16.4.2019

22. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje so:

• Poziv študentom se ponovno posreduje oktobra.
• Strokovnemu svetu odbor sekcije PNR predlaga, da na tretjo raven Hierarhije pravil notranjega revidiranja uvrsti: Anderson, Head, Ramamoorti, Riddle:Internal Auditing: Assurance & Advisory Services, Fourth Edition.
• Na spletni strani knjižnice se objavi predstavitev knjige:Internal Auditing: Assurance & Advisory Services, Fourth Edition.
• V SIR*IUS 3 se objavi strokovna rešitev Zunanje opravljanje dejavnosti notranje revizije v organizaciji. Predlog zanjo je pripravila Jasmina Mandžuka.

16.4.2019

22. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje so:

• Poziv študentom se ponovno posreduje oktobra.
• Strokovnemu svetu odbor sekcije PNR predlaga, da na tretjo raven Hierarhije pravil notranjega revidiranja uvrsti: Anderson, Head, Ramamoorti, Riddle:Internal Auditing: Assurance & Advisory Services, Fourth Edition.
• Na spletni strani knjižnice se objavi predstavitev knjige:Internal Auditing: Assurance & Advisory Services, Fourth Edition.
• V SIR*IUS 3 se objavi strokovna rešitev Zunanje opravljanje dejavnosti notranje revizije v organizaciji. Predlog zanjo je pripravila Jasmina Mandžuka.

13.3.2019

21. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje so:

• Aprila organiziramo strokovno srečanje Uporaba analitičnih orodij za preprečevanje in preiskovanje prevar. Strokovno srečanje Ocenjevanje tveganja prevare organiziramo jeseni.
• Strokovnemu svetu odbor sekcije PNR predlaga, da na tretjo raven Hierarhije pravil notranjega revidiranja uvrsti:
  - David O'Regan: Strategies for Small Audit Shops, 2nd Edition
• Na spletni strani knjižnice se objavi predstavitev knjige Strategies for Small Audit Shops, 2nd Edition.
• V naslednji številki SIR*IUSa objavimo strokovno rešitev Sodelovanje notranjega revizorja in revizorja računovodskih izkazov, za katero je predlog pripravila Katarina Kadunc.Sprejme se program dela sekcije preizkušenih notranjih revizorjev po projektih in se ga posreduje strokovnemu svetu v nadaljnjo obravnavo.

13.2.2019

20. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje so
• Strokovnemu svetu Inštituta odbor predlaga, da sprejme sklep, da Stališče 1 – Zunanje opravljanje notranjerevizijskih storitev preneha veljati.
• Odbor pripravi strokovno rešitev za rubriko Iz prakse za prakso v zvezi z zunanjim opravljanjem notranje revizije , v kateri predvsem opredeli vodjo notranje revizije, odgovornost organizacije in priporočljiva pogodbena določila.
• Jeseni organiziramo seminar Kako odstraniti pristranskost pogledov na tveganja.
• Aprila organiziramo strokovno srečanje na temo Ocenjevanje tveganja prevare..
• Strokovnemu svetu odbor sekcije PNR predlaga, da na tretjo raven Hierarhije pravil notranjega revidiranja uvrsti:
- Rick A. Wright Jr., The Internal Auditors Guide to RIsk Assessment, 2nd Edition
- Larry L. Baker, Practical Enterprise Risk Management: Getting to the Truth,
- Richard F. Chambers, Trusted Advisors: Key Attributes of Outstanding Internal Auditors
- Prevod Fraud Risk Management Guide (2016), Executive Summary, COSO
• Na spletni strani knjižnice se objavijo predstavitve knjig, ki so jih pripravili člani odbora.
• Pripravi se čistopis programa konference, ki bo letos 28 in 29 novembra v Laškem.

19.12.2018

18. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje so:
• V zvezi s pozivom študentom za aktivno vključitev v delo sekcije PNR se povežemo z EF MB in EF LJ.
• Odbor je sprejel program strokovnih srečanj za leto 2019

24.10.2018

17. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje so
• člani odbora v prihodnjem letu pregledajo knjige, ki so v knjižnici Inštituta in za tiste, ki so primerne za širši krog, pripravijo povzetek, odbor pa strokovnemu svetu predlaga uvrstitev knjig na tretjo raven Hierarhije pravil notranjega revidiranja;
• odbor se je seznanil z vsebino sestanka med predstavniki IIA – Slovenskega inštituta, SIR ter prevajalko in lektorico v zvezi s prevodi Izvedbenih navodil, na katerem je bila usklajena terminologija, na katero je imel IIA – Slovenski inštitut pred sestankom pripombe, glede objave prevoda čakamo informacijo IIA – Slovenskega inštituta;
• odbor je sprejel okvirni program seminarjev in delavnic za leto 2019;
• do konca decembra ažuriramo sezname predpisov, ki se nanašajo na notranje revidiranje;
• odbor je sprejel okviren načrt strokovnih rešitev za revijo SIR*IUS za leto 2019;
• na spletni strani v rubriki obvestila sekcije objavimo primere navajanja letnic pri sklicevanju na predpise;

12.9.2018

16. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje so
• pripravi se prispevek Iz prakse s primeri sodelovanja med notranjimi in zunanjimi revizorji;
• ob Stališču 1 se objavi pripomba, da je Stališče 1 zaradi terminološke neusklajenosti z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju 2017, v postopku prenove;
• na podlagi predloga, ki ga je pripravila Ksenja Dariž, se sprejme strokovna rešitev Kazalniki delovanja kot merila uspešnosti in učinkovitosti notranje revizije, ki se jo objavi v SIR*IUS 1/2019;
• do prihodnje seje pripravimo teme, za katere bi pripravili strokovne rešitve za rubriko Iz prakse za prakso za leto 2019;
• pripravijo se izhodišča za okroglo mizo, ki bo izvedena na konferenci notranjih revizorjev;
• preizkušenim notranjim revizorjem pošljemo povabilo k sodelovanju v anketi Knowledge Creation in Internal Audit, gospoda Vucica pa zaprosimo, da po končani raziskavi rezultate predstavi v reviji SIR*IUS;
• na podlagi predlogov članov odbora kupimo nove knjige za knjižnico;
• zaprosimo za dovoljenje za prevod COSO – Fraud-Risk-Management Guide – Executive Summary.

9.7.2018

15. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje so:
• Odbor pošlje Združenju nadzornikov Slovenije pripombe na predlog Stališča Združenja nadzornikov Slovenije o vlogi notranje revizije pri pregledu korporativnega upravljanja družbe kot ga definira ZGD-1;
• preizkušeni notranji revizorji se seznanijo z odgovorom Informacijskega pooblaščenca v skladu s katerim se štejejo za obdelovalce podatkov;
• Inštitut prouči, ali je mogoče pripraviti vzorčne določbe pogodbe, ki bi notranjim revizorjem zagotovile, da bodo njihove pogodbe skladne z GDPR;
• Inštitut na IIA – Slovenski inštitut naslovi dopis, v katerem ga pozove, da do 15. 8. 2018 Inštitutu poda jasen odgovor v zvezi z objavo prevoda Izvedbenih navodil.
• na jesenski seji bo odbor sprejel program dodatnega izobraževanja za leto 2019;
• 11. 9. 2018 organiziramo skupno strokovno srečanje z zunanjimi revizorji;
• sprejmeta se predlagani strokovni rešitvi, strokovna rešitev Vloga revizijske komisije glede notranje revizije se objavi v SIR*IUS 5/2018, strokovna rešitev Navzkrižno sklicevanje med delovnim programom, revizijskimi dokazi in ugotovitvami notranje revizije pa v SIR*IUS 6/2018;
• Odbor sprejema Navodila za pripravo prispevkov na osnovi predloge za revijo SIR*IUS, rubriko Iz prakse za prakso in jih objavi na spletni strani.

9.5.2018

14. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje so
• sprejme se predlagana strokovna rešitev Izzivi usklajenega delovanja notranjih revizij v skupini organizacij in se objavi v SIR*IUS 3;
• sprejmeta se predlagani strokovni rešitvi Priprava načrta notranje revizije strategije organizacije in Kdaj vodja notranje revizije zaprosi za pomoč zunanjega izvajalca in na kaj mora biti pozoren pri sklepanju posla in se objavita v SIR*IUS 4;
• sprejme se predlagani program 21. letne konference notranjih revizorjev;

11.4.2018

13. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje so
• spremembe predpisov ažuriramo enkrat letno;
• sprejme se strokovna rešitev Medsebojno sodelovanje in usklajevanje notranje revizije v poslovni skupini, ki se objavi v SIR*IUS 4;
• informacija o uvrstitvi COSO Upravljanje tveganj v organizaciji v povezavi s strategijo in delovanjem organizacije v Hierarhijo pravil notranjega revidiranja, se objavi še na spletni strani SIR pod rubriko aktualno;
• do prihodnje seje se pripravi čistopis predloga programa 21. konference notranjih revizorjev;

14.3.2018

12. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje so
• potrjene so prenovljene vsebine spletne strani sekcije preizkušenih notranjih revizorjev
• sprejmejo se strokovne rešitve za rubriko Iz prakse za prakso za revijo SIR*IUS. Strokovni rešitvi Obvezne sestavine letnega poročila notranje revizije pri proračunskem uporabniku – 1. del in Izvedba občasnega samoocenjevanja notranje revizije se objavita v SIR*IUS 2/2017. Strokovna rešitev Obvezne sestavine letnega poročila notranje revizije pri proračunskem uporabniku – 2. del se objavi v SIR*IUS 3/2018
• imenuje se delovna skupina za prenovo Stališča 1 – Zunanje opravljanje notranjerevizijskih storitev v sestavi Tina Toman Pfajfar, Jasmina Mandžuka in Barbara Prelec
• v zvezi z vprašanjem, ali je s strokovnega vidika dovoljeno in možno, da je direktor notranje revizije obvladujoče družbe član revizijske komisije podrejene družbe, odbor odgovarja, da je bila v zvezi s članstvom notranjih revizorjev obvladujoče družbe v revizijskih komisijah odvisne družbe objavljena strokovna razlaga v reviji SIR*IUS 3/2016. Stališče odbora ostaja nespremenjeno, in sicer da po mnenju odbora imenovanje notranjih revizorjev matične organizacije v članstvo revizijskih komisij podrejenih družb prinaša objektivne osnove za navzkrižje interesov, kot ga opredeljujejo Standardi in izvedbena navodila ter tudi neskladnost z zakonodajo, kot je opredeljeno v ZGD-ju.

18.1.2018

11. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje so
• sprejme in objavi se predlog Programa dela za leto 2018 po projektih;
• sprejme se program seminarjev za leto 2018;
• februarja in aprila organiziramo strokovno srečanje na temo COSO in notranjih kontrol v zvezi z DDV;
• sprejme se predlagana vsebina zavihka Notranji revizorji in se objavi na spletni strani;
• pripravi se program prispevkov Iz prakse za leto 2018;
• pri pripravi strokovnih rešitev se po potrebi k razpravi vključi pripravljavec predloga in tisti notranji revizorji, ki se v praksi ukvarjajo z obravnavano problematiko ali imajo predloge  rešitve s področja obravnavane problematike;
• strokovnemu svetu se predlaga sklep o prenehanju in umiku Pojasnila 1 – Končno poročanje o izsledkih posla in Pojasnila 2 – Olistinjenje informacij – Razvidi o poslu z druge ravni Hierarhije pravil notranjega revidiranj;
• odbor sekcije imenuje delovno skupino, ki pripravi prenovo Stališča 2 – Zunanje opravljanje notranjerevizijskih storitev;·        
• informacije o knjigah v knjižnici Inštituta se objavijo na spletni strani.

13.12.2017

10. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje so
• pripravi se čistopis vsebine prvega zavihka Notranji revizorji, ki se objavi na spletni strani;
• pripravi se čistopis prevoda COSO ERM, ki se pošlje v lektoriranje;  
• program dela za leto 2018 se sprejme na prihodnji seji;        
• člani odbora do 20.12.2017 pregledajo nabor možnih tem za seminarje v prihodnjem letu in posredujejo predloge možnih predavateljev za posamezne teme;
• v okviru sodelovanja z drugimi sekcijami se v letu 2018 organizira strokovno srečanje s pooblaščenimi revizorji.

8.11.2017

9. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje:
• nadaljuje se s prenovo izobraževanja za pridobitev naziva PNR
• začne se s prenovo spletne strani za PNR-
• ažurira se pregled predpisov, ki zadeva notranjo revizijo in je objavljen na spletni strani; v prihodnje se spremljanje zakonodaje objavi za vsako posamično področje posebej
• v SIR IUS se objavi strokovna rešitev Izvedba zunanje presoje kakovosti
• po prejetih odgovorih ankete se opravi presoja o tem, ali je stališča/pojasnila SIR potrebno prenoviti ali potrebe po določenih dokumentih ni več in se ti dokumenti umaknejo
• pregledali smo osnutek programa dela odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev za leto 2018, predlog za seminarje in SIR IUS – Iz prakse za prakso

11.10.2017

8. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje:
• poskusi se vzpostaviti sodelovanje z Računskim sodiščem RS
• ažurira se pregled predpisov, ki zadeva notranjo revizijo in je objavljen na spletni strani
• v SIR*IUS 6/2017 se objavi strokovna rešitev Spremljanje uresničevanja popravljalnih ukrepov notranje revizije
• pregleda se ali so Pojasnilo 1 – Končno poročanje o izsledkih, Pojasnilo 2 – Olistnjenje informacij – Razvidi v poslu in Stališče 1 – Zunanje opravljanje notranjerevizijskih storitev skladni z veljavnimi Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju
• prevede se povzetek COSO ERM 2017
• na podlagi 5. odstavka 13. člena odbor kot kandidatko za svet predlaga Jasmino Mandžuka
• na podlagi 4. odstavka 22. člena odbor kot kandidata za strokovni svet predlaga mag. Daniela Zdolška
• pregleda se Strategija sekcije in pripravi se predlog, če je (karkoli iz strategije) potrebno naloge opredeliti kot projekt v načrtu dela za leto 2018, prav tako se pregleda izvršitev nalog s programa dela za leto 2017
• v anketo konference notranjih revizorjev, ki se pripravi v papirni in elektronski različici, se vključi vprašanje o temah, za katere bi notranji revizorji želeli, da so strokovno obdelane, bodisi v rubriki Iz prakse za prakso, na strokovnem srečanju ali seminarju
• aprila 2018 organiziramo seminar na temo Varnosti v IT okolju

13.9.2017

7. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje:
• v SIR*IUS 5 se objavita strokovni rešitvi Ocenjevanje tveganj kot podlaga za pripravo notranjerevizijskega načrta in Uporaba analitičnih pripomočkov pri notranjem revidiranju
• prevodi izvedbenih navodil se objavijo takoj za tem, ko bo sklenjen sporazum med Slovenskim inštitutom za revizijo in IIA – Slovenskim inštitutom
• na konferenco se povabi predsednike odborov sekcij pri Inštitutu, predsednico IIA – Slovenskega inštituta, direktorja UNP in člane odbora v prejšnjem mandatnem obdobju

14.6.2017

6. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje:
• zabeležijo se odzivi na anketo za prenovo spletne strani, prenova v skladu s pobudami uporabnikov zbranih z anketami in članov odbora, se izvede do konca leta 2017
• v SIR*IUS 4 se objavita strokovni rešitvi Poročanje o notranjerevizijskem poslu (in Delovni program posla po COSO – Celovitem okvirju notranjega kontroliranja (2013)
• Odbor skupaj z odborom sekcije preizkušenih davčnikov organizira strokovno srečanje Notranje kontrole pri DDV

10.5.2017

5. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje:
• pregledajo se navodila za pripravo zaključnega dela in pripravijo pripombe
• pripravi se predlog novega programa izobraževanja, pri tem se upošteva, da je potrebno nameniti večje število ur strokovnemu področju notranjega revidiranja in praktičnemu delu
• v letošnjem letu organiziramo skupno strokovno srečanje s Sekcijo preizkušenih davčnikov, na konferenco notranjih revizorjev kot referenta letos povabimo predstavnika Sekcije preizkušenih računovodij in računovodij
• določijo se možne teme za 20. konferenco notranjih revizorjev, določi se koordinatorka, ki se o izvedbi predavanj dogovori z možnimi predavatelji

25.4.2017

4. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje:
• pripravi se spletno anketo o zadovoljstvu z informacijami za notranje revizorje, ki so dosegljive na spletni strani SIR,
• odbor pripravi predlog za razširitev izpitne komisije za zagovor zaključnih del v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor,
• ob spremembi pravilnikov o pridobitvi strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor se ob predpostavki vzajemnosti uredi tudi področje prehoda med nazivoma državni notranji revizor in preizkušeni notranji revizor,
• potrjena so Navodila za pripravo prispevkov Iz prakse in razpored strokovnih rešitev za leto 2017,
• tudi drugi paket izvedbenih navodil je pripravljen za lektoriranje, v prevajanju so še zadnja izvedbena navodila,
• nosilna tema 20. letne konference notranjih revizorjev je Evolucija ali revolucija (Kako naprej?).

7.2.2017

3. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje:
• pripravljen je čistopis programa dodatnega izobraževanja za leto 2017,
• pripravljen je seznam tem in piscev za rubriko Iz prakse za prakso za SIR*IUS za leto 2017,
• pripravijo se predlogi za sodelovanje z ostalimi sekcijami pri Inštitutu,
• prvi paket izvedbenih navodil je pripravljen za lektoriranje,
• konferenca bo 23. in 24. novembra 2017,
• pripravili smo odgovor na vprašanje članice sekcije.

11.1.2017

2. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pomembnejši sklepi seje:
• do 31. 3. 2017 se pripravi analizo predmetnika izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor,
• do prihodnje seje se pripravi čistopis programa dodatnega izobraževanja za leto 2017,
• do prihodnje seje se pripravi seznam tem in predloge piscev za rubriko Iz prakse za prakso za SIR*IUS za leto 2017,
• do prihodnje seje se kontaktira predsednike odborov ostalih sekcij pri Inštitutu in jih povabi k sodelovanju,
• predstavnika IIA – Slovenskega inštituta odbor povabi k sodelovanju pri strokovni recenziji prevoda standardov in izvedbenih navodil,
• časovnica prevodov izvedbenih navodil se uskladi s prevajalko in lektorico,
• do 30. 3. se izvede anketo med preizkušenimi notranjimi revizorji ali uporabljajo spletno stran Inštituta in v kakšnem obsegu,
• vsake 3 mesece se pripravi povzetek novosti in ga po elektronski pošti posreduje vsem aktivnim preizkušenim notranjim revizorjem.

14.12.2016

1. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Na letošnji konferenci PNR je bil izvoljen nov odbor, ki se je konstituiral na svoji 1. seji. Člani odbora so Uroš Lajovic, Jasmina Mandžuka, Lea Stopar, Tina Toman Pfajfar, Daniel Zdolšek, predsednica Tina Toman Pfajfar, namestnik Daniel Zdolšek.

Odbor je na svoji prvi seji določil nosilce projektov, vključenih v program dela za 2017.

9.11.2016

30. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Na letošnji konferenci PNR bodo volitve. Odbor je prejel le eno kandidaturo, zato je odbor predlagal še 10 kandidatov, v kolikor bodo sprejeli kandidaturo.

Članki za SIR*IUS
Odbor je potrdil prispevek Notranjerevizijska temeljna listina pri proračunskem uporabniku. Zaradi obsežnosti tematike, se članek objavi v treh delih v naslednjih številkah SIR*IUSa

Odbor je pripravil obrazložitev kaj pomeni notranjerevizijski posel in ga posredoval strokovnemu svetu:
Odbor meni, da v primeru, da notranji revizor, opravlja posel, ki pomeni neodvisno in nepristransko dajanje zagotovil oziroma opravlja svetovanje, ki pomeni v obeh primerih dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja organizacije, kot je opredeljeno v definiciji notranjega revidiranja, tak posel pomeni notranjerevizijski posel in je v tem primeru dolžan upoštevati pravila notranjega revidiranja razvrščena v Hierarhijo pravil notranjega revidiranja.

Odbor je potrdil kriterije za odločanje v primeru prejete pritožbe. To se bo implementiralo v nove akte inštituta, ko se bodo pripravljali.

Odbor je zaključil zadnjo sejo v mandatu.

25.10.2016

29. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Na seji smo obravnavali prevode standardov in izvedbenih navodil.

4.9.2016

28. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Na seji odbora se je pridružil direktor Inštituta Marjan Odar in podrobno predstavil potek sprejemanja novega zakona o revidiranju. Prav tako nas je seznanil, da so na spletni strani Inštituta zbrane vse pripombe na zakon. Spremembe zakona je bila tudi tema letošnje konference zunanjih revizorjev, ki naj bi se ga udeležili tudi predstavniki MF, vendar so udeležbo odpovedali. Zakon namreč korenito spreminja delo zunanjih revizorjev. Le-ti naj bi, po trenutnem predlogu zakona, npr. morali imeti zaposlene vse revizorje, ki delajo za revizijsko družbo (podizvajalci niso več dovoljeni), prav tako pa bi morali imeti zaposlene tudi veščake, ki jih zunanji revizorji koristijo pri revidiranju računovodskih izkazov (IT revizorji, davčni specialisti, ocenjevalci vrednosti ipd.).

Za notranje revizorje trenutni predlog zakona ne prinaša bistvenih sprememb glede izobraževanja in podeljevanja ter podaljševanja naziva PNR.

Novi zakon pa ne opredeljuje podlag za uporabo Mednarodnega okvirja strokovnega ravnanja in posledično uporabe Mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju. Navedeno je v nasprotju z nekaterimi področnimi zakoni (predvsem bančništvo, zavarovalništvo), ki opredeljujejo obvezno uporabo določb iz ZRev.

Direktor je še pojasnil, da za dodatne pripombe na zakon ni več možnosti.

Na letošnji konferenci PNR je potrebno izvesti volitve. Odbor je sprejel odločitev, da se takoj pošlje poziv za predloge za kandidate.

Članki za SIR*IUS

Odbor je potrdil prispevek Skladnost delovanja zunanjega izvajalca storitev notranjega revidiranja v proračunskem uporabniku z Usmeritvami za državno notranje revidiranje – 2.del. Odbor je obravnaval osnutek članka o pripravi celovitega mnenja.

Odbor se je seznanil, da je kršitelj preko odvetnika vložil pritožbo na pisni opomin.

Odbor je obravnaval osnutek postopka ravnanja v primeru prejete pritožbe.

7.6.2016

27. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Članki za SIR*IUS – odbor je obravnaval prispevek notranje revizije družbe za upravljanje.
Odbor se je seznanil, da kršitelj še vedno ni prevzel pošte – odbor je namreč že pred časom zaključil obravnavo in kršitelju poslal pisni opomin.
Odbor se je seznanil s pripombami na Zakon o revidiranju. Slednje je bila tudi glavna tema na seji Sveta Inštituta. Vse pripombe so objavljene na spletni strani Inštituta.
Potrjen je dokončni seznam predavateljev za konferenco notranjih revizorjev in avtorjev člankov za posebno številko SIR*IUS, ki bo izdana v času konference. Na konferenci se bodo letos izvedle volitve članov v odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev.

Vsi člani odbora se strinjajo, da je nujno treba opredeliti jasne postopke za obravnavo pritožb. Prav tako pa je bil odbor soglasen, da se natančneje opredeli ravnanje notranjega revizorja v povezavi s standardi. Vsa stališča odbora bodo objavljena v obliki vprašanj in kratkih odgovorov.

11.5.2016

26. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

 • Odbor je obravnaval članek za SIR*IUS.
 • Odbor je potrdil lokacijo konference notranjih revizorjev, ki bo letos potekala v Termah Olimia v Podčetrtku. Potrjen je okvirni program konference. Končna potrditev bo junija, ko bo tudi program objavljen in poslano povabilo k prijavi.
 • Članica odbora je podala informacijo o sejah strokovnega sveta. Največ so se ukvarjali s predlogom novega Zakona o revidiranju, ki pomembno spreminja vlogo SIRa. Odbor je že pozval vse notranje revizorje, da podajo pripombe k zakonu. Vse prejete pripombe bo odbor obravnaval korespondenčno in podal skupne pripombe in predloge k novemu zakonu.
 • Pomembna sprememba, ki jo prinaša novi Zakon o revidiranju, je med drugim tudi to, da predlog ne vsebuje nobenih določil glede sprejemanja pravil za delo notranjih revizorjev (Hierarhija pravil) in določil glede izobraževanja za notranje revizorje in skrb za stroko notranjega revidiranja.
 • Odbor je še obravnaval problematiko razmerja med naročnikom in izvajalcem notranje revizije. Dogaja se, da naročnik napačno povzema izsledke notranjih revizorjev. Odbor je mnenja, da gre za pogodbeno razmerje med naročnikom in izvajalcem in da je v takšnih primerih kršeno pogodbeno razmerje. V izogib takšnim situacijam in za večjo ozaveščenost naročnikov in izvajalcev, bo odbor pregledal ustreznost besedila v Stališču 1 – Zunanje opravljanje notranjerevizijskih storitev in po potrebi dopolnil stališče ali pa pripravil strokovni članek.

13.4.2016

25. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

 • Odbor se je seznanil o poteku priprave člankov za naslednjo številko SIR*IUS.
 • Odbor je dokončno potrdil termin za izvedbo letne konference notranjih revizorjev, ki bo 17. in 18. 11. 2016. Revizorji so letos predlagali kar nekaj tem za konferenco, kar je izredno pohvalno. Odbor predlaga pozitivno in spodbudno rdečo nit konference – prodornost notranjih revizorjev.
 • Odbor je zaključil obravnavo pritožbe in kršitelju poslal pisni opomin.

9.3.2016

24. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

 • Odbor je obravnaval dva prispevka za rubriko Iz prakse za prakso za naslednjo številko SIR*IUS (med drugim tudi problematiko članstva notranjih revizorjev matičnega podjetja v revizijskih komisijah odvisnih podjetij)
 • Odbor se je seznanil s predlaganimi spremembami Standardov. Vse spremembe bodo podrobneje pojasnjene na letni konferenci notranjih revizorjev in po potrebi tudi na dodatnem seminarju.
 • Obravnavali smo problematiko ustreznosti izobraževalnega programa za preizkušene notranje revizorje. Nekateri kandidati so imeli nekaj pripomb na izvajanje in gradivo posameznih predmetov. Odbor je sklenil, da se kandidate spodbuja, z namenom pridobiti čim več povratnih informacij glede izobraževalnega programa. Nosilce posameznih predmetov pa se pozove k pripravi predlogov za spremembo izobraževanja, ki bi jo lahko izvedli za leto 2017/2018.
 • Odbor je pripravil pripombe na Kodeks upravljanja nejavnih družb, konkretno na poglavje o notranji reviziji, upravljanju tveganj in notranjih kontrolah.
 • Podana je bila pobuda za sodelovanje z računskim sodiščem, kar je odbor pozdravil. Sprejeto je bilo, da se najprej opredelijo področja, kjer bi lahko sodelovali in bi na podlagi tega pripravili strategijo sodelovanja.
 • V okviru poročanja Državnemu zboru o delu SIR-a za leto 2015, je predsednica odbora pripravila problemska področja, ki jih je treba izpostaviti.
 • Določili smo datum za letno konferenco notranjih revizorjev, ki bo letos 17. in 18.11.2016. O lokaciji, osrednji temi in podrobnejšem programu letne konference PNR pa se bo odbor odločal  na naslednji seji.

23.2.2016

23. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

 • Odbor je potrdil načrt objav člankov in avtorjev za revijo SIR*IUS za leto 2016.
 • Odbor je potrdil načrt seminarjev in delavnic, ki bodo izvedene v letu 2016 na temo notranje revizije.
 • Redno se spremljajo objave glede sprememb standardov. O vseh novostih bomo sproti obveščali naše člane.
 • Odbor je obravnaval predlog sprememb ZJF in pripravo pripomb na spremembo zakona.
 • V zvezi s spremembami ZGD se zaprosi pravnega strokovnjaka za pripravo članka za SIR*IUS.
 • Vzpostavi se sodelovanje z RS RS.
 • Predlaga se uporaba naslednjih prevodov:
  • Accountability – skrbnost
  • Responsibility – odgovornost

 

Odbor predlaga članom, da si preberjo članek, ki je objavljen v zadnji številki revije Internal Auditor o najpogostejših neskladnostih s standardi.

13.1.2016

22. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

 • Standard za učinkovito notranje revidiranje v zavarovalnicah se obravnava v okviru SZZ. Notranji revizorji bodo v okviru SZZ naredili povezave na ustrezne standarde in do konca februarja 2016 poslali pripombe. V marcu pa je predviden sestanek delovne skupine s predstavniki SZZ. Po zaključenem usklajevanju bo delovna skupna pripravila dokončen tekst. Planiran zaključek v maju 2016.
 • Odbor je v sodelovanju z notranjimi revizorji pripravil pregled zakonodaje, ki ureja področje notranje revizije. Dokument je objavljen na spletni strani z navedenim datumom zadnje spremembe zakonodaje.
 • Odbor je sprejel Program dela za leto 2016 in oblikoval posamezne projekte, določil nalogo in vodjo projekta.
 • Odbor je obravnaval okvirni načrt tem za objavo člankov v reviji SIR*IUS in okvirni načrt seminarjev in delavnic za leto 2016.

4.11.2015

21. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

 • Delovna skupina pripravi čistopis osnutka za učinkovito notranje revidiranje v zavarovalnicah in pri tem smiselno upošteva prejete pripombe. Gradivo gre v javno obravnavo.
 • Odbor sprejme Strategijo sekcije preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo (od 2015 do 2020) z nekaterimi  predlaganimi pripombami in jo objavi na spletni strani Inštituta.
 • Pregled zakonodaje, objavljen na spletni strani, se dopolni na način, da se zapiše, da gre za stanje na točno določen dan in da se dokument ažurira letno.
 • Odbor je obravnaval predloge za spremembe Zakona o revidiranju.
 • Izvedbena navodila se pošlje v lekturo.
 • Pripravi se načrt izobraževanj in prispevkov za SIR IUS za 2016
 • Na seji odbora je bil prisoten tudi direktor SIRa dr. Marjan Odar. Odbor in direktor je bil enotnega mnenja, da lahko delo notranjega revizorja ocenjuje in presoja edino zunanji presojevalec kakovosti dela notranje revizije ali s strani SIRa pooblaščeni strokovnjaki.

14.10.2015

20. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

 • Odbor je prejel še dve pritožbi. Določila se je komisija, ki bo podrobneje pregleda vsebino pritožb in podala mnenje.
 • Delovna skupina je pripravila osnutek za učinkovito notranje revidiranje v zavarovalnicah. Odbor bo na dokument podal pripombe in ga obravnaval na naslednji seji.
 • Potrdi se članek za SIR*IUS – Notranji revizorji in poročanje
 • Objavljeni so bili prevodi svetovalnih napotkov.
 • Na naslednji seji odbora se obravnava še izvedbena navodila.
 • Odbor je bil enotnega mnenja na zastavljeno vprašanje glede sodelovanja notranjih revizorjev obvladujoče družbe v revizijskih komisijah odvisne družbe, da je zaradi konflikta interesov takšno članstvo neprimerno in v nasprotju s pravili stroke. Na to temo se pripravi še članek za SIR*IUS.

23.9.2015

19. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

 • Nadaljnja obravnava primera pritožbe.
 • Odbor je pripravil strategijo, 2015-2020 ki smo jo na seji še dopolnili. Pripravi se čistopis in se posreduje v javno razpravo, z rokom do 30.10.2015.
 • Odbor je potrdil dokončen program konference, predlog je priprava okrogle mize. Predlog je bil, da okroglo mizo vodi direktor SIRa, sodelujejo pa člani uprav, člani RK in člani NS. V kolikor ne bo uspelo, se okrogla miza ne izvede.
 • Novi IPPFji – poslanstvo in temeljna načela gredo v 1. raven hierarhije. Dokumenti se uvrstijo na naslednjo sejo strokovnega odbora. Pregledali smo tudi prevod izvedbenih navodil.

18.8.2015

18. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Seja je bila namenjena pripravi strategije sekcije PNR. Odbor je še sprejel sklep, da se bo realizacija ciljev iz strategije pregledovala najmanj enkrat letno, na oktobrski seji. Ugotovitve pa bodo predstavljene na konferenci NR.

16.6.2015

17. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

 • Odbor je obravnaval prispelo pritožbo.
 • Prenovljen je obrazec za sporočanje opravljenih zunanjih presoj: Splošna skladnost notranje revizije.
 • Prispevek za SIR*IUS: potrdi se prispevek Iz prakse za prakso, vezan na prevare. Prispevek, ki je v povezavi s standardom 1210 A3 – IT pa se, zaradi obsežnosti, pripravi kot članek in se predstavi tudi na konferenci PNR.
 • Odbor je pregledal prevode svetovalnih napotkov. Popravljen tekst se posreduje v lektoriranje.
 • Odbor se je še ukvarjal s prispelim vprašanjem v zvezi z opravljanjem notranje revizije v odvisnih družbah. Na to temo se pripravi članek za SIR*IUS.
 • V IPPF se dodaja poslanstvo in osnovna načela notranje revizije.  Navedeno se vključi v Hierarhijo.

13.5.2015

16. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

 • Odbor je potrdil članke za SIR*IUS /prevare, notranje presoje. Podrobno smo še pregledali prenovljeni obrazec o opravljenih zunanjih presojah in predlagali objavo. Podatki o opravljenih presojah se letno pošiljajo članom odbora v analizo.
 • Odbor je nadaljeval z obravnavo pritožbe..
 • Strategija in dolgoročna naravnanost sekcije PNR potrebuje daljšo obravnavo, zato se je odbor odločil, da temu posveti posebno sejo.
 • Določena je bila osrednja tema letne konference NR - dodana  vrednost notranje revizije. Vsem PNR se pošlje poziv, da javijo svoje predloge za sodelovanje na konferenci.
 • Non Financial Reporting: Building Trust with Internal Audit (ECIIA) se uvrsti v Hierarhijo pravil notranjega revidiranja na 3. raven pod točko b. Splošno sprejeta strokovna pravila (načela, standardi in drugo) o notranjem revidiranju v praksi.
 • Odbor je bil seznanjen s problematiko nekorektnega ravnanja člana/članice revizijske komisije, s strokovnim nazivom SIRa. Direktor SIRa se je obvezal, da bo še naprej opozarjal na povezovanje in promoviranje strokovnjakov s strokovnimi nazivi SIRa

19.3.2015

15. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

 • Odbor se je seznanil o napredku priprave smernic za učinkovito notranje revidiranje v zavarovalnicah.
 • pripravljali na način, da bomo zajeli vse standarde notranjega revidiranja. Na tej seji sta bila obravnavana dva članka, ki bosta objavljena v naslednji številki SIR*IUSa:
  • Notranjerevizijska temeljna listina
  • Neodvisnost notranje revizije in vloga organa nadzora
 • Odbor bo pregledal in po potrebi spremenil spletno stran notranjih revizorjev in obrazec za odličnost notranjega revidiranja.
 • Odbor si prizadeva, da bi v področne zakonodaje uspeli umestiti, da mora biti vodja notranje revizije oz. odgovorni revizor aktivni preizkušeni notranji revizor (APNR). S tem poudarjamo vlogo APNR ter s tem tudi poudarimo, da organizacija pridobi ustreznega strokovnjaka, ki se tudi stalno izobražuje.
 • Odbor si je zadal nalogo pripraviti novo strategijo – kakšna bo dolgoročna naravnanost sekcije preizkušenih notranjih revizorjev. Pregledali smo tudi ureditev področja notranjega revidiranja. Na spletni strani sekcije bo objavljen seznam zakonodaje, kjer se pojavlja notranja revizija. Z namenom posodobitve pregledujemo tudi vse dokumente, ki so s tem povezani (Zakon o revidiranju, Statut inštituta, področne zakonodaje, pravilniki, itd.).
 • Odbor je pričel s pripravami za izvedbo konference notranjih revizorjev. Predlog za letošnjo osrednjo temo je: Dodana vrednost notranje revizije

3.12.2014

14. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

 • Oblikovana je delovna skupina, ki bo pripravila strokovne podlage za učinkovito notranje revidiranje v zavarovalnicah.
 • Pregledan je nov prevod svetovalnih napotkov. Gradivo je pripravljeno za objavo.
 • Pripravili smo predlog seminarjev in delavnic za 2015. Seznam bo v kratkem objavljen v rubriki Obvestila sekcije.
 • Pripravili smo tudi nabor strokovnih rešitev, ki bodo objavljene v SIR IUS 2015.
 • Slovenski inštitut za revizijo je na MF naslovil pripombe na predlog ZBan, v katerih je predlagal spremembo 144. člena, po katerem naj bo za opravljanje nalog notranjega revidiranja v banki zaposlena najmanj ena oseba, ki je pridobila naziv preizkušeni notranji revizor ali preizkušena notranja revizorka.
 • Odbor je pristopil k prenovi strateškega načrta.

3.9.2014

13. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

 • 13. seji odbora sekcije PNR se je pridružil direktor SIR-a, dr. Marjan Odar, ki je odbor seznanil o poteku sprememb novega ZGD, kateri predlogi za spremembe, ki jih je podal SIR, so bili upoštevani in katere ne. Sugestije, ki smo jih dali za PNR, niso bile upoštevane. Predlagali smo, da jih ponovno posredujemo. Osnutek novega ZGD je na voljo na spletni strani SIR.
 • Ponovno smo se pogovorili o konceptu člankov za SIR*IUS, v rubriki Iz prakse za prakso. Članke lahko prispevajo tudi drugi PNR, odbor jih pregleda, objavijo pa se kot skupno stališče odbora in ne posameznika.
 • Po vzoru dobre prakse angleških kolegov, smo predlagali, da bi tudi v Sloveniji poskušali pripraviti dokument o učinkoviti notranji reviziji. Pilotno bi to najprej poskusili na zavarovalniškem področju. V okviru Slovenskega inštituta za revizijo, Inštituta notranjih revizorjev-IIA Slovenija, Agencije za zavarovalni nadzor in Slovenskega zavarovalnega združenja bi imenovali delovno skupino, ki bi skušala pripraviti izhodišča za takšen dokument ter ga tudi izdelati. Predstavnica SIRa v tej delovni skupini je Andreja Rahne.
 • Odbor se je seznanil z že izvedenim strokovnim srečanjem v sodelovanju z računovodji in davčniki ter o strokovnem srečanju, ki ga na temo sodelovanja notranjih in zunanjih revizorjev organizira odbor v sodelovanju z revizijskim svetom 16. 9. 2014.
 • Odbor se je seznanil, da je Tina Toman Pfajfar vključena v skupino za strokovno recenzijo prevoda smernic ISACA.
 • Potrdili smo usklajenost Stališča 1 – zunanje opravljanje notranje revizije s prenovljenim prevodom standardov.
 • Odbor se bo lotil obsežnega dela, pregledati prevode svetovalnih napotkov. V načrtu je, da bi jih večji del že pregledali do letne konference PNR.
 • Predsednica je opozorila, da nas čaka pomembna naloga, pripraviti bomo morali plan del za leto 2015 in dolgoročno strategijo.
 • Odbor se je seznanil z informacijo SIR o cenah programov za preverjanje plagiatorstva in z dejstvom, da programi delujejo le na podlagi baz, ki trenutno niso vzpostavljene, saj na Inštitutu večina nalog obstaja le v vezani in ne v elektronski obliki. Člani odbora, ki sodelujejo pri pregledih in zagovorih nalog, v bodoče še bolj pozorno spremljajo morebitno plagiatorstvo.

12.5.2014

12. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

 • 12. seji odbora sekcije PNR se je pridružil direktor SIR-a, dr. Marjan Odar. Izkoristili smo priložnost in se skupaj pogovorili o izredno pereči tematiki; vlogi notranjih revizorjev pri preprečevanju stanja, ki je v Sloveniji, v povezavi z slabim kontrolnim okoljem slovenskih bank, o tem kakšne licence imajo zaposleni v notranjerevizijskih službah, o kakovosti opravljenih notranjih presoj, ipd. Vsi skupaj smo ugotavljali, da je delo nekaterih notranjih revizorjev vse prej kot skladno s standardi, nekateri od takih imajo celo opravljeno zunanjo presojo kakovosti delovanja, ki pa ni pokazala neskladnost, kar pomeni, da tudi zunanje presoje niso vedno pravilno opravljene. Kljub temu, da se člani odbora sekcije PNR že več let trudimo izboljšati zavedanje odgovornosti notranjih revizorjev, stanje še vedno ni na zadovoljivi ravni. Težava je tudi v tem, da v primeru ugotovljenih nepravilnosti pri delovanju notranjih revizorjev, odbor sekcije PNR nima pravih formalnih vzvodov, da bi lahko izrekli javni opomin. Če namreč notranjo revizijo opravlja oseba, ki nima naziva aktivni preizkušeni notranji revizor, odbor ne more izvesti posebnega nadzora nad njegovim/njenim delom. Člani odbora smo se dogovorili, da bomo še aktivneje delali na ozaveščanju uprav, nadzornih svetov, revizijskih komisij, zunanjih revizorjev in ostalih zainteresiranih javnosti o tem, kdo naj opravlja notranjo revizijo, o vlogi in pomenu naziva aktivni preizkušeni notranji revizor, kdo naj opravlja zunanje presoje kakovosti delovanja njihovih notranjerevizijskih služb, in podobno.
 • Potrdili smo program za letno konferenco notranjih revizorjev in obravnavali okvir izobraževanj, ki bodo še organizirana v letošnjem letu. S ciljem po še boljšem sodelovanju bo v septembru organizirano prvo strokovno srečanje notranjih in zunanjih revizorjev. V oktobru pa bomo pripravili izobraževanje o analitskih postopkih.
 • Člani odbora sekcije PNR smo že pred časom podali pobudo za dopolnitev Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja. Strokovni svet je pobudo obravnaval na svoji seji 6.3.2014 jo v celoti zavrnil. Sklep podajamo v nadaljevanju:

Na podlagi podrobne proučitve pobude Odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev za spremembo Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike Strokovni svet ugotavlja, da ni nobenih vsebinskih razlogov za spremembo pravilnika.
 
Strokovni svet priporoča Odboru preizkušenih notranjih revizorjev, da vloži dodatne napore za dvig kakovosti dodatnih izobraževanj s področja notranjega revidiranja, ki jih organizira Inštitut ter izboljša njihovo kakovost tako, da bodo zanimiva tudi za druge domače in tuje udeležence.

9.4.2014

11. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Pregledali smo vse prispele predloge prispevkov za letno konferenco notranjih revizorjev. Ugotovili smo, da smo, poleg članov odbora sekcije, prejeli le predloge od dveh aktivnih preizkušenih notranjih revizork, kar kaže na nepripravljenost ostalih članov na sodelovanje. Celovit program bomo sestavili do naslednjega odbora.
Obravnavali smo predlog strokovnega članka Revidiranje socialnih omrežij. Članek bo izšel v SIR*IUS 3/2014.
10.4.2014 bomo organizirali strokovno srečanje s sekcijo preizkušenih računovodij in računovodij. Andreja Rahne bo pripravila kratko predstavitev vloge notranjih revizorjev in kontrolno okolje v računovodstvu.
Zaključili smo strokovni pregled prevoda COSO okvira.

Na naslednjo sejo smo prestavili točko, ki se nanaša na prejeto zavrnitev strokovnega sveta v zvezi z pobudo za dopolnitev Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja.

25.2.2014

10. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Potrdili smo predlog strokovnega članka Notranja revizija in obvladovanje sprememb, ki bo izšel v SIR*IUS 2/2014.
V sodelovanju s sekcijo preizkušenih računovodij in računovodij smo februarja organizirali strokovno srečanje na temo Ključni kazalniki iz računovodskih izkazov, njihova analiza v časovni vrsti in vsebinska interpretacija. Naslednje srečanje bo v mesecu aprilu; Andreja Rahne bo pripravila predstavitev o notranjih kontrolah. Na strokovnem srečanju bomo ponovno posebno pozornost posvetili tudi izmenjavi mnenj, kje bi lahko stroki notranjih revizorjev in računovodij tesneje in tvorneje sodelovali.
Vsem preizkušenim notranjim revizorjem bomo posredovali poziv k sodelovanju na 17. letni konferenci notranjih revizorjev.
Člani odbora so začeli strokovni pregled prevoda COSO okvira.
Za sejo strokovnega sveta smo pripravili pobudo za dopolnitev Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja.

22.1.2014

9. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Potrdili smo predlog strokovne rešitve Dodana vrednost notranjega revidiranja, ki bo izšla v SIR*IUS 2/2014.
V sodelovanju s sekcijo preizkušenih računovodij in računovodij bomo 11. 2. 2014 organizirali strokovno srečanje na temo Ključni kazalniki iz računovodskih izkazov, njihova analiza v časovni vrsti in vsebinska interpretacija. Na strokovnem srečanju bomo posebno pozornost posvetili tudi izmenjavi mnenj, kje bi lahko stroki notranjih revizorjev in računovodij tesneje in tvorneje sodelovali.
Nosilna tema letošnje 17. letne konference notranjih revizorjev bo »Smo odlični«.
Za sejo strokovnega sveta smo pripravili pobudo za dopolnitev ZGD s členom, ki se nanaša na notranje revidiranje.
Vodstvu Inštituta smo predlagali, da se na Univerzi pozanima o programih za preverjanje plagiatorstva v zaključnih delih.

17.12.2013

8. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Potrdili smo objavo dveh člankov, ki bosta izšla v prvi številki SIR*IUS v letu 2014:

Kriteriji za izbor izvajalcev zunanje presoje kakovosti notranje revizije in
Izvajanje notranjih presoj

Odbor je potrdil spremembo dveh pojasnil (uskladitev terminologije novih standardov): Pojasnilo 1: Končno poročanje o izsledkih in Pojasnilo 2: Olistinjenje informacij – Razvidi o poslu.

Pregledali smo odzive udeležencev 16. letne konference notranjih revizorjev in ugotovili, da so bili udeleženci zelo zadovoljni z lokacijo konference, glede poteka dela konference v dveh sekcijah pa so imeli različna mnenja – večina je imela težave z odločitvijo, katere sekcije se udeležiti, saj sta se jim obe zdeli zanimivi. Odbor je še razpravljal o možnostih organizacije konference v letu 2014 in načinu pridobivanja vsebin in predavateljev za naslednjo konferenco. Konferenca bo 13 in 14 novembra 2014 v Zrečah.

Načrt dela za leto 2014 smo še dopolnjevali s temami, ki bi bile najbolj primerne za objave v SIR*IUSu, za izvedbo praktičnih delavnic in okroglih miz s področja notranje revizije.

Potrdili smo, da se okvir COSO uvrsti v 3. raven hierarhije pravil notranjega revidiranja. Za ta namen se bo pripravil prevod povzetka novega COSO okvirja in kupile knjige, ki bodo na voljo v knjižnici SIRa. Prav tako smo potrdili, da se v 3. raven hierarhije pravil notranjega revidiranja uvrsti stališče ECIIA o sodelovanju med notranjo in zunanjo revizijo.

Dotaknili smo se tudi teme upada zanimanja za izobraževanje za pridobitev naziva preizkušeni notranji revizor. Sklenili smo, da bo odbor pripravil predloge za spremembo ZGD v smeri, da bi moral biti nosilec funkcije oz. vodja notranjerevizijskih služb aktivni preizkušeni notranji revizor. Odbor se je strinjal, da bi to poskušali doseči tudi v zakonih, ki veljajo za banke in zavarovalnice.

Andreja Rahne je predstavila še povzetke okrogle mize na temo odkrivanja in pregona gospodarskih prevar, ki jo je 12.12.2013 organizirala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. Celotna debata se je vrtela okoli bank in odgovornosti za takšno stanje. Veliko očitkov je bilo namenjenih, na žalost, tudi zunanjim revizorjem in ocenjevalcem vrednosti.

14.11.2013

16. letna konferenca notranjih revizorjev

Verjamemo, da nas je letošnja konferenca NR navdihnila in da ste vsi lahko našli košček, ki ga boste lahko s pridom uporabili pri svojem delu, ste dobili idejo, kako bi lahko bili še boljši, ali pa samo potrditev, da ste na pravi poti in delate dobro.

Morda se vam je pri tem utrnila še kakšna dobra ideja, kaj si želite bolj poglobljeno slišati in predlogov niste uspeli zapisati na anketne liste. Odbor pripravlja program posvetovanj in praktičnih delavnic za naslednje leto, zato ste vljudno vabljeni, da pomagate pri oblikovanju le tega.

Morda pa ste si ob poslušanju predavateljev mislili, da bi tudi vi lahko kaj pametnega povedali, kar bo koristilo še drugim. Vljudno vabljeni, da se pridružite družbi predavateljev. Se vidimo naslednje leto.

7.11.2013

7. 11. 2013

7. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Na seji smo razpravljali o spremembah na spletni notranjih revizorjev in bili enotnega mnenja, da je potrebno dati več poudarka aktivnim preizkušenim notranjim revizorjem. Posledično bomo omejili dostop do svetovalnih napotkov izključno aktivnim preizkušenim notranjim revizorjem in tistim, ki so člani IIA - Slovenskega inštituta.
Obravnavali smo dva članka, ki bosta izšla v prvi številki SIR*IUS v letu 2014:

Kriteriji za izbor izvajalcev zunanje presoje kakovosti notranje revizije in
Izvajanje notranjih presoj

Odbor je obravnaval program dela za leto 2014. Poleg obstoječih nalog smo si zadali, da bomo v letu 2014 pregledali in na novo prevedli vse svetovalne napotke, pa tudi pojasnila in stališča, ki jih je izdal odbor in so še aktualna. Začeli smo še s pripravo načrta posvetovanj in praktičnih delavnic za leto 2014 in pregledali možne strokovne teme, ki bi jih obravnavali in objavili v SIR*IUSu.

Še enkrat smo preverili, če so pripravljeni prispeli vsi prispevki za 16. letno konferenco notranjih revizorjev in če so vsi, ki bodo predavali, potrdili udeležbo.

16.9.2013

6. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Na seji smo potrdili program 16. letne konference notranjih revizorjev in obravnavali dva članka, ki bosta izšla v 6. številki SIR*IUS-a:

sodelovanje med notranjim revizorjem in revizorjem informacijskih sistemov in
uporabo sodil pri revizijah smotrnosti

Odbor je obravnaval dve prijavi glede ravnanja notranjih revizorjev. Odbor je razpravljal o načinu, kako bi lahko ravnal in v zvezi s tem opozoril na nesprejemljivost takega ravnanja, v primerih, ko preizkušeni notranji revizorji, ki naj bi delovali v nasprotju s pravili stroke, niso aktivni preizkušeni notranji revizorji.

Tina Toman Pfajfar je podala kratko poročilo o konferenci IIA v Orlandu. Glavne teme konference so bile COSO, tveganje pri socialnih omrežjih, tveganje prevar, povezave med risk managerji in notranjimi revizorji.

Strokovnemu svetu Slovenskega inštituta za revizijo je odbor predlagal, da se dokument Vloga notranje revizije v solventnosti 2 (The role of Internal Audit in Solvency II) uvrsti na tretjo raven Hierarhije pravil notranjega revidiranja pod točko b. Splošno sprejeta strokovna pravila (načela, standardi in drugo) o notranjem revidiranju v praksi.

Objavljeni so trije novi svetovalni napotki, izšlo pa je tudi novo strokovno navodilo.
V okviru spletne strani se vzpostavi zaprti portal, namenjen le aktivnim preizkušenim notranjim revizorjem, v okviru katerega se objavijo svetovalni napotki in strokovni prispevki, e-zaključna dela, obvestila o delu odbora.

4.6.2013

5. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Obravnavali smo dva članka, ki se objavita v SIR*IUS 4/2013:

Notranje revidiranje in prevare ter
Tveganje asimetričnih informacij

ter se seznanili z osnutki člankov za 5. številko SIR*IUS-a:

Uresničevanje notranjerevizijskih svetovalnih storitev v luči mednarodnih standardov notranjega revidiranja
Revidiranje uspešnosti in učinkovitosti upravljanja tveganj

Pregledali smo osnutek programa za 16. letno konferenco notranjih revizorjev in določili referente, ki bodo pripravili prispevke za SIR*IUS, ki bo izšel v mesecu konference. Prvi dan konference bo razdeljen na dve sekciji: IT in sporočanje.

Na seji odbora smo obravnavali še:

problematiko izbire izvajalcev zunanje presoje kakovosti delovanja notranje revizije in bili mnenja, da bi v Sloveniji tovrstne storitve lahko izvajali le aktivni preizkušeni notranji revizorji, v zvezi s tem odbor pripravi članek za SIR*IUS;
vprašanje glede neodvisnosti strokovnega člana revizijske komisije

poročilo sestanka vseh predsednikov sekcij, ki delujejo v okviru SIR: SIR mora okrepiti prepoznavnost in se promovirati kot celota. Inštitut si bo prizadeval, da se v letno poročilo vključijo tudi razkritja (da npr. upravljanje tveganj preverja aktivni preizkušeni notranji revizor).

9.5.2013

4. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Na seji smo obravnavali okvir za izvedbo 16. letne konference notranjih revizorjev, ki bo 14. in 15. novembra v Zrečah.
Ugotovili smo, da - glede na to, da je mednarodni standard strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju 1300 – Program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti zasnovan tako, da omogoča ocenjevanje skladnosti notranje revizije z Opredelitvijo notranjega revidiranja in Standardi ter oceno, ali se notranji revizorji ravnajo po Kodeksu etike ter, da presoja tudi učinkovitost in uspešnost notranje revizije ter ugotavlja možnosti za izboljšave - gre po mnenju odbora za storitev notranjega revidiranja, ki pa je v skladu s peto alinejo 4. odstavka 45. člena ZRev-2 storitev, ki je revizijska družba oziroma katerakoli organizacijska enota v mreži, ki ji pripada, oziroma z revizijsko družbo povezana oseba, v zadnjih dveh letih pred sklenitvijo pogodbe o revidiranju računovodskih izkazov, ne sme opravljati. Na neskladnost Kodeksa prepovedanih storitev z ZRev-2 odbor opozori Revijski svet.

8.4.2013

3. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Na seji smo se opredelili do izvedbe 16. letne konference notranjih revizorjev in sprejeli nosilno temo letošnje konference, ki naj bi bila »Sodelovanje – Skupaj zmoremo več«.

Potrdili smo še vsebino strokovnih prispevkov, ki si jih lahko preberete v 3. številki SIR*IUS-a:

Proučevalni (analitični) postopki kot pomembno orodje notranje revizije in
Zmote in nedoslednosti pri uporabi temeljnih poslovno-ekonomskih in poklicnoetičnih pojmov.

Sprejeli smo sklep, da ima vsakdo, ki meni, da je aktivni preizkušeni notranji revizor kršil Hierarhijo pravil notranjega revidiranja in Kodeksa kodeksa poklicne etike, možnost, da na podlagi 7. člena Pravilnika o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7 ZRev-2 (Uradni list RS 21/2012, 19. 3. 2012) vloži pisno zahtevo za presojo, ali je preizkušeni notranji revizor kršil pravila stroke oziroma Kodeks etike. Neosnovane govorice o tovrstnih kršitvah so po mnenju odbora v nasprotju z etičnim ravnanjem. V primeru pravnomočno zaključenega kazenskega postopka nad preizkušenim notranjim revizorjem se smiselno uporabljajo določbe 10. in 11. člena.

7.3.2013

2. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Na seji odbora smo sprejeli program prispevkov za rubriko Iz prakse za prakso revije SIR*IUS in program dodatnega izobraževanja za leto 2013. Predlagali smo, da se preizkušenim notranjim revizorjem pošlje poziv, da posredujejo svoje predloge tem za letno konferenco in da sporočijo probleme, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, za katere odbor pripravi strokovne razlage in jih objavi v reviji SIR*IUS.

Odbor je potrdil vsebino dveh člankov, ki sta izšla v 2. številki SIR*IUS-a:

Notranjega revizorja zares potrebujemo in
Vloga notranjega revizorja pri krepitvi revizorjeve neodvisnosti in nepristranskosti.

Dogovorili smo se, da začnemo aktivno sodelovati z drugimi sekcijami, ki delujejo v okviru SIR; začnemo z IT sekcijo in sekcijo računovodij.

Strokovnemu svetu Slovenskega inštituta za revizijo predlagamo, da na tretjo raven Hierarhije pravil notranjega revidiranja pod točko a. Domača in tuja literatura o notranjem revidiranju uvrsti:

PICKETT, K.H.S., The internal auditing handbook, 3rd Edition, Chichester: Wiley, 2010
BRINK, V.Z., Modern internal auditing: a common body of knowledge, 7th Edition, Hoboken, N.J.;Chichester: Wiley, 2009

CHAMBERS, A., Internal auditor's handbook, 2nd Edition, London: LexisNexis, 2009

24.1.2013

1. seja odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev

Za predsednico odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev je odbor izbral Tino Toman Pfajfar. Dogovorili smo se o načinu dela in sprejeli nosilce projektov za leto 2013 in Strokovnemu svetu Inštituta predlagali, da sprejme pravilnik, ki bi urejal postopek pritožb kandidatov v zvezi z izpiti in zagovori zaključnih del.