Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član Evropskega združenja računovodskih strokovnjakov (Accountacy Europe). Accountancy Europe, ki je vodilna evropska organizacija revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov, je na svoji spletni strani objavila publikacijo:
Coronacrisis: ukrepi za javni sektor.

Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval način knjiženja povračila za čakanje na delo in kriznega dodatka skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter v zvezi s tem pripravil naslednje pojasnilo.

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član IFAC vodilne svetovne organizacije revizorjev in vseh računovodskih strokovnjakov, ki izdajajo vrsto mednarodnih standardov; med drugim tudi Mednarodne standarde revidiranja.

IFAC  je na svoji spletni strani objavil tudi vrsto svetovnih strokovnih virov COVID-19 iz IFAC-ove mreže.

Na tej spletni strani  so dostopne tako informacije in strokovni članski s področja revidiranja, računovodskega poročanja, kot tudi drugih povezanih področjih. Priporočamo, da pri svojem delu uporabljate tudi vprašalnike, ki so objavljeni (na primer za revizijske komisije, neprekinjenega delovanja majhnih podjetij…)

Notranje revizorje opozarjamo na dokument COVID -19 Impact on Internal Audit.

07.12
2021

Objavljen je prevod Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti z veljavo od 30. januarja 2022.

01.12
2021

Združenje bank Slovenije je v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo danes objavilo nov obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje, ki vključuje podatke za presojo vplivov nepremičnin na okolje

Združenje bank Slovenije in Slovenski inštitut za revizijo sta pripravila in na svojih spletnih straneh objavila novo verzijo obrazca za pripravo povzetka o oceni vrednosti nepremičnine za zavarovano posojanje.  Nov obrazec je pripravljen na podlagi novih regulatornih zahtev o zbiranju in analiziranju podatkov, ki se nanašajo na energetsko učinkovitost stavb ter njihovo ogroženost zaradi vpliva podnebnih in okoljskih dejavnikov s strani bank in hranilnic.

Poleg podatka o tem, v kateri energetski razred (od A do G) se stavba uvršča, ki je razviden iz energetske izkaznice in je bil vključen že v prejšnjo verzijo obrazca, nov obrazec v rubriki »Podnebni in okoljski dejavniki« vključuje polja za vnos podatkov o izmerjeni emisiji CO2 in potrebni primarni energiji stavbe, dodana pa so tudi polja za oceno energetske učinkovitosti stavbe v primeru, da energetska izkaznica zanjo ni izdana, in sicer na podlagi podatkov o načinu ogrevanja in toplotni izoliranosti. Z vidika ocene podnebnih in okoljskih vplivov na nepremičnino se upošteva dejavnik poplavne ogroženosti, ki se oceni na podlagi pretežne poplavne ogroženosti parcel iz vladnega vira »Atlasa voda«.

Obrazec, ki je bil prvič objavljen januarja 2019, predstavlja skrajšan povzetek cenitvenega poročila in omogoča enostavno ter pregledno seznanitev s ključnimi informacijami iz poročila. Standardiziran in poenoten povzetek poročila v .xls obliki uporabnikom (bančnim delavcem) in izvajalcem (ocenjevalcem vrednosti) olajša medsebojno komunikacijo, omogoča pa tudi standardizacijo in elektronski prenos podatkov o kreditnih zavarovanjih.

Povzetek cenitvenega poročila sicer v nobenem primeru ne nadomešča priprave poročila o oceni vrednosti, ki mora biti izdelano v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, ampak predstavlja povzetek bistvenih ugotovitev iz poročila in skupaj z njim tvori nedeljivo celoto. Nov obrazec in pripadajoča navodila za izpolnjevanje bosta 2. decembra 2021 predstavljena na strokovnem srečanju Sekcije pooblaščenih ocenjevalcev, ki ga organizira Slovenski inštitut za revizijo.

Navodilo in obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnine za namen zavarovanega posojanja.

29.11
2021

Objavljen je prenovljen MSS 4400.

17.11
2021

HSE zaposli samostojnega notranjega revizorja/revizorko.

Celotni razpis ...

Vse novice...
Standardi
Standardi
Standardi