Seminarji

DELAVNICA: ANALIZA PODATKOV Z UPORABO SQL

02.11.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): OBDAVČITEV DOHODKOV FIZIČNIH OSEB IZ NASLOVA KAPITALA IN NAJEMNIN

03.11.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETIJ ZA NAMENE RAČUNOVODSKEGA POROČANJA

04.11.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): VLOGA POOBLAŠČENEGA OCENJEVALCA PODJETIJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH

05.11.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): PRIHODKI – SRS IN MSRP

09.11.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): OCENJEVANJE VREDNOSTI V SKLADU Z ZAHTEVAMI ZGD-ja

11.11.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): OCENJEVANJE VREDNOSTI PREMOŽENJA S POSEBNIM TRGOVALNIM NAMENOM

12.11.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): OCENJEVANJE VREDNOSTI HITRORASTOČIH PODJETIJ

12.11.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): OCENJEVANJE VREDNOSTI ZAVAROVALNIC

19.11.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): REVIDIRANJE APLIKATIVNIH KONTROL V INFORMACIJSKIH SISTEMIH

23.11.2021

Prijavnica

24. LETNA KONFERENCA NOTRANJIH REVIZORJEV

25.11.2021

Prijavnica

SEMINAR MSRP 16 – NAJEMI, S PRAKTIČNIMI PRIMERI IZ PRAKSE

01.12.2021

Prijavnica

DELAVNICA: OCENJEVANJE VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

03.12.2021

Prijavnica

SEMINAR (zoom): POUDARKI PRI REVIDIRANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA LETO 2021

07.12.2021

Prijavnica

DELAVNICA: VZORČENJE PO METODI DENARNE ENOTE – STANDARDNI PRISTOP

09.12.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): POUDARKI PRI SESTAVITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2021 IN IZBRANE TEME DDPO-ja ZA 2021

14.12.2021

Prijavnica

5. KONGRES SLOVENSKEGA INŠTITUTA ZA REVIZIJO

16.12.2021

Prijavnica

DELAVNICA: VZORČENJE PO METODI DENARNE ENOTE – STANDARDNI PRISTOP (nadaljevanje)

18.01.2022

Prijavnica