Publikacije Inštituta

Tiskalniku prijazna oblika

Gradiva leta 2019

Naslov Cena
Nakup
Zaloga
Seminar Pravo za nepravnike (2. predavanje) - Pogodbe obligacijskega prava (posebni del obligacijskega prava) 10,95 €
Da
Seminar Pravo za nepravnike (1. predavanje) - Uvod v obligacijsko pravo (splošni del obligacijskega prava) 19,71 €
Da
Seminar Posebne okoliščine v sistemu množičnega vrednotenja nepremičnin 19,71 €
Da
Delavnica Analize podatkov z uporabo SQL 10,95 €
Da
Seminar Izvedba notranjerevizijskega posla (s praktičnim primerom) 16,43 €
Da
Delavnica Praktično o DDV-ju 8,76 €
Da
Masterclass Najboljša praksa notranjega revidiranja 13,14 €
Da
Delavnica O revizijski komisiji 12,05 €
Da
Seminar Statusno preoblikovanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov 13,14 €
Da
Seminar Prenovljeni modeli množičnega vrednotenja 43,80 €
Da
Seminar Pogledi na davčne utaje in prevare 17,52 €
Da
Ponovitev delavnice Uporaba temeljnih statističnih metod v financah in ekonomiji 9,40 €
Da
Seminar Ocenjevanje vrednosti premoženja s posebnim trgovalnim namenom 10,95 €
Da
Delavnica Notranja revizija in GDPR 15,33 €
Da
Delavnica Notranja revizija in GDPR 15,33 €
Da
Strokovna delavnica Zavarovanja plačil 16,43 €
Da
Delavnica Vizualizacija in oblikovanje poročil 10,95 €
Da
Seminar Praktikum - odražanje računovodskih prevar v računovodskih razvidih in računovodskih izkazih 16,43 €
Da
Seminar Notranjerevizijski pregled informacijskih tehnologij z uporabo globalnih smernic za revidiranje tehnologij GTAG 17,52 €
Da
Posvet o posebnostih pri sestavljanju letnega poročila za leto 2018 s poudarkom na obračunu odloženih davkov 16,43 €
Da
Seminar Ocenjevanje vrednosti neopredmetenih sredstev – metoda presežnega donosa (MPEEM) 13,14 €
Da
Delavnica Računovodska analiza - (preveč) priročno orodje? 16,43 €
Da
Seminar Ocenjevanje vrednosti pri zastaranju nepremičnin (gradivo je v angleškem jeziku) 13,14 €
Da
Seminar: Ocenjevanje vrednosti nepremičnin in najgospodarnejša uporaba (gradivo je v angleškem jeziku) 21,90 €
Da

Gradiva leta 2018

Naslov Cena
Nakup
Zaloga
Delavnica Notranja revizija in prevare - nadaljevanje 4,60 €
Da
Seminar Diskotna mera, mera kapitalizacije in ocenjevanje vrednosti nepremičnin po donosu zasnovanem načinu 9,20 €
Da
Posvet Področje najemov v MSRP-jih in SRS-jih 10,00 €
Da
Seminar Sklepanje pogodb glede nepremičnin s poudarkom na oblikovanju zemljiškoknjižnih dovolil 4,70 €
Da
Seminar SRS 15 (2019) - Prihodki 7,00 €
Da
Delavnica: Razmerja med posameznimi funkcijami podjetij v okviru tristebernega pristopa k upravljanju tveganj (kombiniran proces dajanja zagotovil) 6,00 €
Da
Seminar Svetovanje pri prevzemih podjetij (gradivo je v angleškem jeziku) 16,00 €
Da
Seminar Svetovanje pri prodaji podjetij (gradivo je v angleškem jeziku) 11,40 €
Da
Seminar Koncept metod ocenjevanja vrednosti nepremičnin, delov nepremičnin, pravic in škod pri gradnji gospodarske javne infrastrukture (državne in občinske) 11,50 €
Da
Seminar Vpliv nove prostorske in gradbene zakonodaje na nepremičninsko stvarno pravo-javnopravni in civilnopravni vidiki 9,40 €
Da
Seminar Revizijski pregled korporativnega upravljanja v teoriji in praksi 8,82 €
Da
Seminar Varovanje informacij v luči standardov in zakonov 17,00 €
Da
Seminar Praktična vpeljava GDPR-ja 9,00 €
Da
Seminar Novi izzivi zagotavljanja varnosti in skladnosti informacijskih sistemov 17,00 €
Da
Seminar Aktualna vprašanja stvarnega in zemljiškoknjižnega prava s pregledom sodne prakse 4,40 €
Da
Seminar Spletna prodaja blaga in storitev 7,00 €
Da
Delavnica Uporaba temeljnih statističnih metod v financah in ekonomiji 9,40 €
Da
Seminar Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2017 12,60 €
Da
Seminar Izzivi GDPR in ZVOP-2 11,00 €
Da
Seminar Izražanje mnenja notranje revizije 5,70 €
Da
Seminar Program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti 6,30 €
Da
Seminar Poudarjena problematika DDPO za leto 2017 9,50 €
Da
Seminar Nova zakona: Zakon o urejenju prostora (ZUreP-2) in Gradbeni zakon (GZ) ter prepoznavanje nedovoljenih objektov pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin 18,40 €
Da
Seminar MSRP 15 7,70 €
Da

Gradiva leta 2017

Naslov Cena
Nakup
Zaloga
Seminar Ukrepi BEPS-A, večstranska OECD-jeva konvencija in implementacija Direktive Sveta 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom 6,50 €
Da
Seminar Uvod v tehnologijo verige podatkovnih blokov 12,70 €
Da
Popoldanska računovodskostandardna davčna delavnica Računovodenje finančnih naložb in kapitala ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 3, SRS 8 in SRS 16) 8,00 €
Da
Seminar MSRP 15 in MSRP 16 10,95 €
Da
Popoldanska računovodstva standardna davčna delavnica Računovodenje zalog in davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 4) 5,30 €
Da
Delavnica Notranja revizija in prevare 8,50 €
Da
Seminar Novi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2017 9,40 €
Da
Popoldanska računovodstva standardna davčna delavnica (Računovodenje prihodkov in odhodkov ter stroškov in davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 12, SRS 13, SRS 14 in SRS 15) 7,66 €
Da
Seminar Izvajanje notranjerevizijskih poslov 11,30 €
Da
Delavnica Poslovno-uradovalni jezik 6,50 €
Da
Seminar Popoldanska računovodstva standardna davčna delavnica (Računovodenje opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 1, SRS 2, SRS 6 in SRS 17) 10,00 €
Da
Seminar Novosti zakona o preprečevanju pranja denarja 6,60 €
Da
Seminar Ocenjevanje vrednosti hotelov 9,15 €
Da
Seminar Umetnost pogajanja z naročniki in strankami 5,80 €
Da
Seminar Varstvo osebnih podatkov - v luči nove evropske uredbe 5,40 €
Da
Seminar Vodenje 12,80 €
Da
Seminar COSO 11,00 €
Da
Seminar: Pravni in davčni vidiki čezmejnega zaposlovanja in dela (z obravnavo predloga Zakona o čezmejnem izvajanju storitev ter novostih ZDOH-2R in ZDAVP-2J) 7,14 €
Da
Posvet O sestavljanju letnega poročila za leto 2016 8,80 €
Da
Seminar Priložnosti in izzivi ''majhnih'' notranjih revizij 8,40 €
Da
Seminar Analiza najgospodarnejše uporabe nepremičnin v praksi 6,85 €
Da
Seminar Konsolidiranje računovodskih izkazov 11,30 €
Da
Posvet O posebnostih pri sestavljanju in revidiranju letnega poročila za leto 2016 9,00 €
Da

Gradiva leta 2016

Naslov Cena
Nakup
Zaloga
Seminar Proces razdolževanja Slovenije ter ocenjevanje vrednosti finančnih terjatev do podjetij v postopkih finančnega prestrukturiranja 15,00 €
Da
Posvet O posebnostih pri sestavljanju in revidiranju letnega poročila za leto 2016 9,00 €
Da
Seminar Davčni nadzor (pravice, obveznosti zavezancev, aktualna praksa) 4,40 €
Da
Delavnica Vitko poslovanje - orodje za zmanjševanje poslovnih tveganj - transformacija v vitko poslovanje 5,60 €
Da
Delavnica Varno poslovanje v oblaku 6,30 €
Da
Seminar: Pravila skrbnega računovodenja-stari standardi z novim imenom 6,80 €
Da
Seminar Vloga in položaj računovodje, davčnega svetovalca in revizorja v kazenskih postopkih, povezanih z gospodarskim kriminalom 8,50 €
Da
Delavnica Ocenjevanje vrednosti nepremičnin za računovodsko poročanje 9,70 €
Da
Popoldanska računovodska standardna davčna delavnica Računovodenje finančnih naložb in kapitala ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 3 in SRS 8, ZGD-1) 7,90 €
Da
Seminar z delavnico Praktično načrtovanje zagotovil 11,60 €
Da
Seminar Zagotavljanje kakovosti - kaj smo se pri The Chartered Institute of Internal Auditors in the UK and Ireland naučili iz izvajanja zunanjih ocenjevanj kakovosti 11,40 €
Da
Popoldanska računovodskostandardna davčna delavnica: Računovodenje zalog in davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 4) 7,20 €
Da
Popoldanska računovodskostandardna davčna delavnica: Računovodenje prihodkov in odhodkov ter stroškov in davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 12, SRS 13, SRS 14 in SRS 15) 7,24 €
Da
Seminar: Notranjerevizijski pregled informacijskih tehnologij z uporabo globalnih smernic za revidiranje tehnologij GTAG 8,82 €
Da
Popoldanska računovodska standardna davčna delavnica: Računovodenje opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 1, SRS 2, SRS 6 in SRS 17) 10,00 €
Da
Seminar Finančni instrumenti po MSRP (MRS 32, MRS 39, MSRP 13 ter MSRP 9) 18,00 €
Da
Delavnica Revizijsko vzorčenje 5,00 €
Da
Seminar Aktualna vprašanja stvarnega in zemljiškoknjižnega prava s pregledom sodnje prakse 8,00 €
Da
Seminar Pribitki in odbitki za obvladovanje in odbitki za tržljivost 8,70 €
Da
Seminar Novosti pri določanju diskontnih stopenj v mednarodnem okolju (Stroški kapitala in WACC) 10,00 €
Da
Ponovitev seminarja: Računovodsko poročanje za ocenjevalce vrednosti s poudarkom na primerih neustrezne uporabe MRS 36 8,50 €
Da
Prostorski vidiki pri ocenjevanju vrednosti zemljišč 8,88 €
Da

Gradiva leta 2014

Naslov Cena
Nakup
Zaloga
Delavnica Poslovna informatika za revizorje 8,96 €
Da
Seminar o posebnostih pri sestavljanju letnega poročila za leto 2014 5,30 €
Da
Popoldanska računovodska standardna davčna delavnica: Sestavljanje računovodskih izkazov in izdelava letnega poročila (Uvod v SRS, ZGD-1) 5,61 €
Da
Konsolidiranje računovodskih izkazov za leto 2014 9,18 €
Da
Popoldanska računovodska standardna davčna delavnica: Računovodenje finančnih naložb in kapitala ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 3 in SRS 8, ZGD-1) 6,92 €
Da
Delavnica: Uporaba analitičnih postopkov v notranji reviziji 5,64 €
Da
Uporaba konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju v praksi 13,60 €
Da
Popoldanska računovodska delavnica: Računovodenje zalog in davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 4) 6,38 €
Da
Določanje diskontnih stopenj v razmerah novega svetovnega finančnega ustroja 24,00 €
Da
Modeliranje tveganja v okviru načrtovanja denarnih tokov na primerih slovenskih podjetij 7,55 €
Da
Načini prevar v računovodskih izkazih in njihovo odkrivanje 16,50 €
Da
Popoldanska računovodskostandardna delavnica: Računovodenje prihodkov in odhodkov ter stroškov in davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 14, SRS 15, SRS 16, SRS 17, SRS 18) 6,60 €
Da
Računovodstvo in računovodsko poročanje za ocenjevalce vrednosti 6,05 €
Da
COBIT 5 - uvodni seminar 5,95 €
Da
Osnove ocenjevanja vrednosti in branje poročil pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti 8,74 €
Da
Popoldanska računovodska standardna davčna delavnica (Računovodenje opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 1, SRS 2, SRS 6 in SRS 13) 14,19 €
Da
Dolgoročna hramba elektronskih vsebin in zagotavljanje skladnosti z ZVDAGA 6,25 €
Da
Nova doktrina uporabe tržnih multiplikatorjev v praksi ocenjevanja vrednosti podjetij 15,57 €
Da
Ocenjevanje poštene vrednosti za potrebe računovodskega poročanja (MSRP 13) 9,81 €
Da
Spremembe in dopolnitve ZFPPIPP 4,20 €
Da
Ocenjevanje vrednosti in branje poročil pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti za pooblaščene revizorje 9,17 €
Da
Seminar Novosti v MRS 19 s praktičnimi primeri 4,80 €
Da
O posebnostih pri sestavljanju letnega poročila za leto 2013 11,00 €
Da
Podroben pregled pravil ocenjevanja vrednosti-MSOV 2013 in novi SPS (poudarek na ocenjevanju vrednosti nepremičnin ter strojev in opreme) 8,68 €
Da
Podroben pregled pravil ocenjevanja vrednosti vrednosti MSOV 2013 in novi SPS (poudarek na ocenjevanju vrednosti podjetij) 7,18 €
Da

Gradiva leta 2013

Naslov Cena
Nakup
Zaloga
Seminar Posli kompiliranja 4,00 €
Da
Delavnica Praktična uporaba metod za določanje transfernih cen – 3. del 12,00 €
Da
6. popoldanska računovodskostandardna davčna delavnica: Sestavljanje računovodskih izkazov in izdelava letnega poročila (Uvod v RS, ZGD-1) 5,00 €
Da
Delavnica Praktična uporaba metod za določanje transfernih cen - 2. del 11,80 €
Da
Seminar Pravna varnost v davčnem postopku in upravnem sporu 8,35 €
Da
Seminar Razumevanje upravljanje tveganj in notranje kontrole, vključno s celovitim okvirom notranje kontrole COSO (prenovljenim v maju) 5,48 €
Da
5. popoldanska računovodska standardna davčna delavnica: Računvoodenje finančnih naložb in kapitala ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 3 in SRS 8, ZGD-1) 6,57 €
Da
Seminar Razumevanje načel upravljanja podjetij 7,23 €
Da
Sodelovanje med notranjim revizorjem in revizorjem informacijskih sistemov 8,21 €
Da
4. popoldanska računovodska standardna davčna delavnica: Računovodenje zalog in davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 4) 5,00 €
Da
Razumevanje računovodskih izkazov za neračunovodje 8,43 €
Da
Seminar Uporaba pribitkov in odbitkov pri ocenjevanju vrednosti podjetij (obvladovanje/tržljivost) 5,73 €
Da
Seminar Uporaba pribitkov in odbitkov pri ocenjevanju vrednosti podjetij (obvladovanje/tržljivost) 7,29 €
Da
3. popoldanska računovodska standardna davčna delavnica: Računovodenje prihodkov in odhodkov ter stroškov in davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 14, SRS 15, SRS 16, SRS 17, SRS 18) 5,38 €
Da
Aktualne davčne spremembe 6,40 €
Da
2. popoldanska računovodska standardna davčna delavnica: Računovodenje poslovnih terjatev, obveznosti, rezervacij in časovnih razmejitev ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 5, SRS 9, SRS 11, SRS 12, SRS 10) 5,55 €
Da
Nadaljevalni seminar Pisanje revizijskih poročil (v angleškem jeziku) 4,34 €
Da
Delavnica: Prikaz revidiranja davka na dodano vrednost 11,10 €
Da
Delavnica: Ocenjevanje nepremičnin za potrebe zavarovanega posojanja s pomočjo obrazca (za sodne cenilce nepremičnin) 4,84 €
Da
Popoldanska računovodska standardna davčna delavnica: Računovodenje opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 1, SRS 2, SRS 6 in SRS 13) 8,76 €
Da
Novosti zakona o delovnih razmerjih 6,66 €
Da
Ocenjevanje vrednosti vodnih plovil 9,79 €
Da
Pripravljalni seminar za pripravo na izpit ISACA za revizorja informacijskih sistemov 38,91 €
Da
Pregled pravil ocenjevanja vrednosti in pisanje poročil o oceni vrednosti s poudarkom na ocenjevanju nepremičnin ter strojev in opreme 12,11 €
Da
Pregled pravil ocenjevanja vrednosti in pisanje poročil o oceni vrednosti s poudarkom na ocenjevanju podjetij 9,08 €
Da
Informacijske tehnologije za neinformatike (gradivo je v angleškem jeziku) 6,88 €
Da
Pisanje revizijskih poročil (gradivo je v angleškem jeziku) 8,88 €
Da

Gradiva leta 2012

Naslov Cena
Nakup
Zaloga
Pravni, računovodski in davčni postopki pri prostovoljnem in prisilnem prenehanju družbe 5,69 €
Da
V korak z najnovejšim razvojem notranjega revidiranja, predavatelj: Andrew Chambers 7,57 €
Da
Delavnica: Vrednotenje finančnih inštrumentov, simulacije, realne/finančne opcije in binomska/trinomska drevesa, potrebna orodja za sodobne ocenjevalce vrednosti 17,36 €
Da
Revizijsko vzorčenje 5,14 €
Da
Delavnica COBIT 5 10,95 €
Da
Preverjanje oslabitve in vpliv oslabitve na dobro ime 10,07 €
Da
Ocenjevanje vrednosti neopredmetenih sredstev 12,05 €
Da
Delavnica Metodika notranjega revidiranja 6,57 €
Da
Delavnica Poslovno-uradovalni jezik 5,85 €
Da
Predvidene spremembe in dopolnitve ZPPDFT 4,45 €
Da
Revidiranje portfeljev finančnih inštitucij v času recesije 12,05 €
Da
Računovodenje in davki v postopku prisilne poravnave, stečaja in likvidacije 14,21 €
Da
Kakšni so postopki pri davčnem pregledu in izvršbi? 14,13 €
Da
Insolventnost in prisilna poravnava 12,97 €
Da
Pripravljalni seminar za upravljavca varovanja informacij (Certified Information Security Manager, CISM) 25,23 €
Da
Vpliv energetsko učinkovite gradnje na funkcionalne značilnosti stavb 23,92 €
Da
Podroben pregled mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti 2011 - poudarek na standardih za ocenjevanje podjetij 11,61 €
Da
Podroben pregled Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti 2011 - Poudarek na standardih za ocenjevanje nepremičnin ter strojev in opreme 13,12 €
Da
Delavnica Splošne kontrole IT v okolju SAP 31,76 €
Da

Gradiva leta 2011

Naslov Cena
Nakup
Zaloga
O posebnostih pri sestavljanju in revidiranju letnega poročila za leto 2011 7,67 €
Da
Kako vzpostaviti ustrezno kontrolno okolje 8,76 €
Da
Novosti na področju nepremičninske zakonodaje in informatizirane zemljiške knjige (E-ZK) 4,38 €
Da
Uporaba standardov revidiranja na področju IT (2. del: Izvedba revizije in poročanje) 4,16 €
Da
Ocenjevanje vrednosti finančnih naložb za računovodsko poročanje 5,69 €
Da
Uporaba standardov revidiranja na področju IT, 1. del: Priprava na izvedbo revizije 4,38 €
Da
Vpliv funkcionalnih lastnosti premoženja na vrednost sredstva 4,38 €
Da
Delavnica Poslovno-uradovalni jezik 4,16 €
Da
Odbitek DDV pri domačih ter mednarodnih dobavah in storitvah 9,08 €
Da
Pravna razmerja in odgovornosti v dejanskem in pogodbenem koncernu ter vloga in odškodninska odgovornost revizorja ter organov vdenja in nadzora 5,15 €
Da
Delavnica Poročilo o oceni vrednosti 6,24 €
Da
Delavnica Notranjerevizijski pregled kontrol programskih rešitev 8,22 €
Da
Osnove računovodenja za ocenjevalce nepremičnin 5,26 €
Da
Delavnica Ocenjevanje nepremičnin za potrebe zavarovanega posojanja s pomočjo obrazca (za sodne cenilce nepremičnin) 3,61 €
Da
Razmerja organov vodenja in nadzora z notranjimi revizorji 4,16 €
Da
MRS 39 – Finančni inštrumenti: pripoznavanje in merjenje 11,49 €
Da
Delavnica Uporaba računalniške forenzike pri revidiranju in preiskovanju prevar 8,76 €
Da
Zavarovanje plačil 4,38 €
Da
Zagotavljanje varnosti podatkov v revizijskih postopkih 9,86 €
Da
Pripravljalni seminar za izpit CISA 39,42 €
Da
Prevare in notranjerevizijske aktivnosti 5,04 €
Da
Obračun DDPO za leto 2010 7,77 €
Da
Ponovitev seminarja Podroben pregled Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti 20,81 €
Da
Delavnica Obvladovanje varnostnih incidentov v informacijskih sistemih 3,61 €
Da
Revidiranje poslovnih procesov (gradivo je v angleškem jeziku). 13,68 €
Da
Najboljša praksa pri notranjem revidiranju (gradivo je v angleškem jeziku) 11,49 €
Da
Posodobljeni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju-2011 (gradivo je v angleškem jeziku) 12,60 €
Da
O posebnostih pri sestavljanju in revidiranju letnega poročila za leto 2010 5,48 €
Da
Materialna statusna preoblikovanja gospodarskih družb: Posamezna računovodsko-davčna vprašanja v praksi 6,35 €
Da
Glavne novosti in druga pomembnejša določila v mednarodnih standardih revidiranja 7,78 €
Da
Predstavitev novosti DDV zakonodaje v letu 2011 1,76 €
Da

Gradiva leta 2010

Naslov Cena
Nakup
Zaloga
Posvet o posebnostih pri sestavljanju in revidiranju letnega poročila za leto 2010 5,48 €
Da
Delavnica Moderiranje 7,67 €
Da
Prisilna poravnava, stečaj in prenehanje d.o.o. po skrajšanem postopku 8,76 €
Da
Seminar Sestavitev letnega poročila in plana za določene uporabnike proračuna - računovodska in davčna vprašanja pridobivanja evropskih sredstev 5,91 €
Da
Delavnica Sodobne metode računovodenja 8,65 €
Da
Notranjerevizijski postopek, temelječ na kontrolah, in notranjerevizijski postopek, temelječ na oceni tveganja - najboljše prakse 5,48 €
Da
Šola konsolidiranja za računovodje in finančnike 7,23 €
Da
Šola konsolidiranja za revizorje 7,88 €
Da
Hipoteka in zemljiški dolg 5,80 €
Da
Ocenjevanje vrednosti hotelov in nepremičnin za zdravstveno varstvo (v angleškem jeziku) 5,48 €
Da
Podjetniško upravljanje v vladnih organizacijah (v angleškem jeziku) 15,33 €
Da
Podjetniško upravljanje v finančnem sektorju (v angleškem jeziku) 15,33 €
Da
Revizija poslovnih procesov (v angleškem jeziku) 20,81 €
Da
Revizija obvladovanja tveganja s poudarkom na revidiranju finančnih naložb 3,29 €
Da
Ocenjevanje vrednosti in poslovne finance – dve plati iste medalje 8,76 €
Da
Glavne novosti v prenovljenih Mednarodnih standardih revidiranja 4,38 €
Da
Podroben pregled Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti 20,81 €
Da
Davčni obračun za leto 2009 s poudarkom na izbranih poglavjih 5,48 €
Da
Delavnica Sprehod skozi prakso delovanja notranjerevizijske službe s praktičnimi primeri 6,57 €
Da
Pripravljalni seminar za izpit CISA 45,99 €
Da
Delavnica Uporaba računalniške forenzike v reviziji in pri preiskovanju prevar 8,76 €
Da
Davek na dodano vrednost – spremembe v letu 2010 9,86 €
Da
Strošek kapitala 6,57 €
Da
Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2009 v povezavi s slovenskimi računovodskimi standardi 6,57 €
Da
Seminar Konsolidiranje računovodskih izkazov z upoštevanjem najnovejših sprememb MSRP 7,99 €
Da

Gradiva leta 2009

Naslov Cena
Nakup
Zaloga
Seminar Konsolidiranje računovodskih izkazov z upoštevanjem najnovejših sprememb MSRP 7,99 €
Da
Posvet o posebnostih pri sestavljanju in revidiranju letnega poročila za leto 2009 4,38 €
Da
Seminar o revidiranju nabavnega procesa 7,11 €
Da
Delavnica Vloga pregleda informacijskega sistema v revidiranju računovodskih izkazov 6,57 €
Da
Seminarja Spremembe ZDDV-1 in vpliv na prakso 5,48 €
Da
Delavnica Poznavanje in razumevanje prevar v finančnem sektorju 8,76 €
Da
Seminar Finančno poslovanje gospodarskih družb in postopki zaradi insolventnosti 6,67 €
Da
Delavnica Dokumentiranje notranjerevizijskih poslov 7,67 €
Da
Delavnica Učinkovito poslovno komuniciranje 3,29 €
Da
Uporaba tržnih podatkov pri ocenjevanju vrednosti kot podlagi za računovodsko poročanje (Using Market Evidence in Accounting and Valuation Assignments 13,23 €
Da
Seminar z delavnico Tveganje in poslovno odločanje (napredna uporaba programa MS Excel) 3,29 €
Da
Nameni in načini odkrivanja koruptivnih dejanj in pranja denarja 5,48 €
Da
Davčni odtegljaji v praksi zavezancev za davek in davčnih organov 10,95 €
Da
Poročilo o ocenjevanju vrednosti 4,38 €
Da
Delavnica: Uvajanje sistema obvladovanja prevar v organizacijo 8,76 €
Da
Notranjerevizijski pregled upravljanja odnosov z zunanjimi izvajalci storitev IT 6,57 €
Da
Notranje revidiranje kadrovske funkcije na primeru Merkur Group 5,48 €
Da
Pravni, poslovni, računovodski in davčni vidik nedenarnega poravnavanja obveznosti 5,48 €
Da
Strošek kapitala 5,48 €
Da
Seminar z delavnico Finančno modeliranje v programu MS Excel 4,38 €
Da
Delavnica Notranjerevizijski pregled uvedbe oziroma prenove poslovnih programskih rešitev 8,76 €
Da
Seminar z delavnico Postopki konsolidiranja na praktičnem primeru ene večjih poslovnih skupin 5,48 €
Da
Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2008 v povezavi s Slovenskimi računovodskimi standardi 5,48 €
Da
Revizorjevo poročanje o računovodskih izkazih za leto 2008 6,57 €
Da
Stavbna pravica v luči ocenjevanja vrednosti 6,57 €
Da
Finančno poslovanje, postopki zaradi insolventnosti (prisilna poravnava, stečaj) in prostovoljno prenehanje družbe z računovodskega in davčnega vidika 4,38 €
Da
Zahtevnejša vprašanja, povezana s finančnimi instrumenti po MRS 5,48 €
Da
Vloga ocenjevalcev vrednosti podjetij v povezavi z ZFPPIPP 6,57 €
Da
Novi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju in najboljša praksa 21,90 €
Da

Gradiva leta 2008

Naslov Cena
Nakup
Zaloga
Ocenjevanje opredmetenih sredstev z vidika ekologije 17,57 €
Da
Večje dileme pri konsolidiranju računovodskih izkazov 5,48 €
Da
Seminar z delavnico: Upravljanje tveganj-primer dobre prakse (Mercator d.d.) 9,86 €
Da
DDV pri zahtevnejših mednarodnih transakcijah 7,67 €
Da
Računovodske informacije za pošten prikaz vrednosti podjetja 7,67 €
Da
Obresti v trikotniku med SRS, MRS in davčno zakonodajo (ozadje in računske tehnike) 6,03 €
Da
12. jesenski strokovni posvet revizorjev 17,52 €
Da
Dividende, dividendam podobni dohodki in kapitalski dobički – pravni, davčni in računovodski vidik 8,22 €
Da
Seminar z delavnico Finančno modeliranje v programu MS Excel 4,38 €
Da
Določevalec vrednosti, najprimernejši sestav celotnega kapitala, kratkoročno vezani kapital 5,48 €
Da
Vrednotenje neopredmetenih sredstev (Valuation of Intangible Assets) 5,48 €
Da
O notranjerevizijskem načrtovanju s poudarkom na tveganjih 8,76 €
Da
Osnove COBIT 215,53 €
Da
Urejanje razmerij glede infrastrukture za izvajanje strukture za izjavajanje gospodarskih javnih služb v javnih podjetjih in javno-zasebnih partnerstvih 7,67 €
Da
Pripravljalni seminar za izpit CISA 25,19 €
Da
Zahtevnejša vprašanja računovodenja po MRS 39 – finančni inštrumenti: pripoznavanje in merjenje 21,90 €
Da
Excel in vgrajene funkcije 7,67 €
Da
Stvarno in zemljiškoknjižno pravo 16,43 €
Da
Sestavljanje izkaza denarnih tokov (SRS 26, 2006) s pomočjo programa 6,57 €
Da
Standardi notranjega revidiranja in najboljša praksa 14,24 €
Da
Notranje revidiranje-program za vodje notranje revizije 16,43 €
Da
Praktična obravnava pomembnejših vprašanj s področja transfernih cen 8,76 €
Da
Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2007 v povezavi s SRS 7,67 €
Da
Vrednost nepremičnin-nepremičninskih pravic v luči novih MSOV 6,57 €
Da
Praktični primeri uporabe MRS 32, MRS 39, MSRP 7 15,33 €
Da
Naloge revizijskih družb po ZPPDFT 10,95 €
Da

Gradiva leta 2006

Naslov Cena
Nakup
Zaloga
Seminar/delavnica Najpogostejše napake pri ocenjevanju vrednosti ter predstavitev poročil in problematike na področju ocenjevanja vrednosti nepremičnin 2,75 €
Da
Obdavčitev fizičnih oseb po zakonu o dohodnini za leto 2005 7,31 €
Da
Obdavčitev pravnih oseb po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb za leto 2006 4,57 €
Da
Zagotavljanje kakovosti notranje revizije 12,80 €
Da
Ponovitev delavnice Poglobljena obravnava odloženih davkov 31,98 €
Da
Notranja kontrola – oblikovanje in ocenjevanje 9,14 €
Da
Učinkovito notranje revidiranje 11,88 €
Da
Ponovitev seminarja Pomembnejše spremembe v SRS (2006), prehod in davčne posledice 6,40 €
Da
Kultura poslovnega sporazumevanja 1,83 €
Da
Pomembnejše spremembe v SRS (2006), prehod in davčne posledice 6,40 €
Da
Delavnica Poglobljena obravnava odloženih davkov 22,85 €
Da
Sestavitev letnega poročila za leto 2005 3,65 €
Da
Izobraževanje za naziv CISM 13,71 €
Da
Novosti pri revidiranju in poročanju na podlagi mednarodnih standardov revidiranja 3,65 €
Da
Najpomembnejša določila novega ZGD-1 4,02 €
Da
10. strokovno srečanje revizorjev 10,05 €
Da
Spreminjajoča se vrednost nepremičnin 4,57 €
Da
Kolikšna bo davčna obremenitev podjetij zaradi prehoda na nove SRS (2006) ali MSRP 7,31 €
Da
Vplivi mednarodnega investiranja na davčno obveznost investitorja-gospodarske družbe 4,47 €
Da
Predlagana nova obdavčitev pravnih oseb in dividend ter kapitalskih dobičkov (poglobljena predstavitev) 4,57 €
Da

Gradiva leta 2005

Naslov Cena
Nakup
Zaloga
Obdavčitev pravnih oseb – posebnosti v letu 2004 in pogled naprej 4,57 €
Da
O praktičnih primerih uporabe MRS 32 in 29 10,05 €
Da
Ocenjevanje kakovosti dela notranjerevizijskih služb 5,48 €
Da
Na sredstvih zasnovani način ocenjevanja vrednosti podjetij 2,75 €
Da
2. poslovnofinančna konferenca Slovenskega inštituta za revizijo 4,57 €
Da
Ocena vrednosti nepremičnin po MSOV 4,57 €
Da
Pravila doloanja davčne osnove po ZDDPO-1 ter Pomen in primeri odloženih davkov 5,48 €
Da
O novih zahtevah za letno poročilo 2,75 €
Da
Pripravljalni seminar za pripravo na izpit CISA 40,21 €
Da
Delavnica Ocena vrednosti nepremičnin po MSOV 4,57 €
Da
Pravila določanja davčne osnove po ZDDPO-1 ter pomen in primeri odloženih davkov 5,48 €
Da
Mednarodni računovodski standardi (konsolidiranje, poročanje, nepremičnine in najemi, zaslužki zaposlencev) 10,05 €
Da
Pravila revidiranja družb za upravljanje ter investicijskih in vzajemnih skladov po ZISDU-1 3,65 €
Da
Novosti pri preprečevanju pranja denarja 3,65 €
Da
Notranje revidiranje (gradivo je v angleškem jeziku) 21,93 €
Da
Učinkoviti revizijski odbori (gradivo je v angleškem jeziku) 11,88 €
Da
O praktičnih primerih uporabe MRS 32 in 39 10,97 €
Da
9. jesensko srečanje revizorjev 10,97 €
Da
Pravne, bilančne in davčne posledice združitev in delitev družb 6,40 €
Da
Davčne posledice transfernih cen med povezanimi osebami 5,48 €
Da
MSRP 1 – prva uporaba MSRP 3,65 €
Da
Revizorjevo poročanje po MSRP, odkrivanje prevar in preprečevanje pranja denarja 8,23 €
Da
Delavnica: poglobljena obravnava odloženih davkov 22,85 €
Da

Gradiva leta 2004

Naslov Cena Nakup Zaloga
Učinkovito notranje revidiranje 26,50 €
Da
Sestavitev letnega poročila za leto 2003 4,57 €
Da
Pripravljalni seminar za pripravo na izpit CISA 45,70 €
Da
O ocenjevanju vrednosti nepremičnin (dodatno gradivo poleg knjige Ocenjevanje vrednosti nepremičnin) 4,57 €
Da
Razkritja in notranje kontrole 4,57 €
Da
Aktualni problemi poslovnih financ 9,14 €
Da
Sestavitev letnega poročila za leto 2003 4,57 €
Da
Davčni inšpekcijski pregledi in prisilna izterjava 6,40 €
Da
Seminar za ocenjevalce vrednosti strojev in opreme 4,57 €
Da
Ocenjevanje delovanja notranjih kontrol 13,71 €
Da
Obvladovanje tveganj v podjetjih (ERM) – v korak z novimi smernicami COSO za obvladovanje tveganj v podjetjih 12,80 €
Da
Pregledni seminar za pripravo na izpit CISA 14,62 €
Da
Predstavitev temeljnih značilnosti posameznih mednarodnih standardov računovodskega poročanja (1. del) 8,23 €
Da
Predstavitev temeljnih značilnosti posameznih mednarodnih standardov računovodskega poročanja (2. del) 9,14 €
Da
Predstavitev temeljnih značilnosti posameznih mednarodnih standardov računovodskega poročanja (3. del) 9,14 €
Da
8. jesenski strokovni posvet revizorjev 13,71 €
Da
Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 4,57 €
Da
Predstavitev značilnosti konsolidiranja v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 4,57 €
Da
Novi zakon o davčnem postopku in sodna praksa na področju davčne zakonodaje 4,57 €
Da
Delavnica Ocena vrednosti podjetja po MSOV 4,57 €
Da

Gradiva leta 2003

Naslov Cena
Nakup
Zaloga
Pridobivanje in odtujevanje lastnih delnic in lastnih deležev 4,57 €
Da
Ocenjevanje vrednosti dolgoročnih finančnih naložb za namen računovodskega poročanja in stroški kapitala 5,48 €
Da
Sestavitev letnega poročila za leto 2002 4,57 €
Da
Davek od dobička v luči novih SRS ter aktualne spremembe 5,48 €
Da
Pripravljalni seminar za pripravo na izpit CISA 45,70 €
Da
Zakon o delovnih razmerjih 4,57 €
Da
Ocenjevanje nepremičnin za potrebe računovodskega prevrednotovanja s poudarkom na neprofitnih stanovanjih 10,97 €
Da
Posvetovanje o mednarodnih računovodskih standardih 6,40 €
Da
Pregledni seminar za pripravo na izpit CISA 10,97 €
Da
Vrednotenje podjetij pri kapitalskih transakcijah 4,57 €
Da
Na tržnih primerjavah zasnovan način vrednotenja podjetij 7,31 €
Da
Notranje revidiranje v sladu z novimi standardi 4,57 €
Da
Smeri računovodskega proučevanja 4,57 €
Da
7. jesenski strokovni posvet revizorjev 13,71 €
Da
Finančni polomi svetovnih organizacij in spremembe zakonodaje (Novi izzivi za notranje revizijsko stroko) 5,48 €
Da
Workshop Project Managament (Vodenje projektov) 1,83 €
Da
Revizija podatkovnih baz DB2 in Oracle 5,48 €
Da
Vrednotenje zemljišč 4,57 €
Ne
Notranja revizija v industrijskem podjetju 4,57 €
Da
Uporabna vrednost izpeljanih finančnih inštrumentov v praksi 4,57 €
Da
Posredni postopek vrednotenja lastniškega kapitala po metodi diskontiranega denarnega toka in uporaba metode čiste vrednosti sredstev 4,57 €
Da
O predvideni uporabi mednarodnih standardov računovodskega poročanja v Sloveniji 3,65 €
Da

Gradiva leta 1998

Naslov Cena
Nakup
Zaloga
Vloga notranjega revizorja pri odločanju 14,95 €
Da
Aktualna finančno-pravna in računovodska vprašanja glede izvajanja zakona o gospodarskih družbah 7,58 €
Da
Finančno-računovodski in pravni vidiki pridobivanja lastnih delnic in razpolaganja z njimi 7,58 €
Da
Problematika osnovnih sredstev v javnih podjetjih 5,27 €
Da
Novosti v kodeksu poslovno-finančnih načel (za podjetja in banke) 5,27 €
Da
Srečanje ocenjevalcev vrednosti sredstev 10,53 €
Da
Uvod v osnove davka na dodano vrednost 22,54 €
Da
Uvod v osnove odloženega davka 7,58 €
Da
Vrednotenje notranjih kontrol 13,56 €
Da
I. letna konferenca preizkušenih računovodij 7,58 €
Da
Javna naročila 4,42 €
Da
Revidiranje v javnem sektorju 5,06 €
Da
Strokovno srečanje revizorjev v Radencih 17,48 €
Da
6. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov v Portorožu 25,27 €
Da
I. letna konferenca ocenjevalcev vrednosti 10,53 €
Da
Računovodsko predračunavanje 7,79 €
Da
Osvežitveni seminar za cenilce nepremičnin 5,06 €
Da
Novosti pri računovodskem merjenju uspešnosti poslovanja podjetij 6,74 €
Da
Osvežitveni seminar za cenilce strojev in opreme 4,42 €
Da
Primerjava US GAAP in mednarodnih računovodskih standardov 3,16 €
Da
IV. letna konferenca revizorjev 9,14 €
Da
I. letna konferenca notranjih revizorjev 9,48 €
Da
Nekatera aktualna vprašanja računovodenja 5,06 €
Da
Primerjava US GAAP in mednarodnih računovodskih standardov 8,68 €
Da